Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,
Postbus 450, 
6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: NRC artikel “Limburgse ex-gedeputeerde etc.

Susteren, 31 maart 2021

Geacht college,
 
Gisteren mochten wij uw antwoorden ontvangen op de eveneens in het kader van art. 33 van het RvO door raadslid van Ool gestelde vragen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp.
Allereerst mijn dank voor de snelle en uitgebreide beantwoording van deze belangrijke vragen met betrekking tot deze netelige kwestie.
Aanvullend rijzen er toch nog enkele vragen die ik graag aan u voor zou willen leggen.
 
In de beantwoording op de vragen 1 en 2 van de heer van Ool geeft u aan dat de belangrijkste overweging om in zee te gaan met BosWerkt het gegeven was, dat dit bedrijf in het kader van social return voornamelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet voor de uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bossen.
 
Vraag 1:
Kunt u aangeven hoe groot het aandeel van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is (geweest) bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en door welke medewerkers c.q. bedrijven het restant van de werkzaamheden is uitgevoerd? Zijn hier ook b.v.’s gelieerd aan de inmiddels ontslagen directeur van het IKL bij betrokken?
 
Vraag 2:
Zijn er bij de aannemingsoverkomst met BosWerkt concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld in de vorm van een percentage. Zo nee, waarom is dit niet gebeurd gelet op het belang van dit aspect bij de gunning van de opdracht?
 
In het meermalen genoemde krantenartikel van NRC en ook daarna verschenen publicaties wordt gewag gemaakt van de inzet van familie door de heer Vrehen in diverse direct aan hem gelieerde b.v.’s.
 
Vraag 3:
Kunt u aangeven of dit ook het geval is bij BosWerkt?
Vraag 4:
Kunt u aangeven hoe lang het huidige contract met BosWerkt loopt?
 
Vraag 5:
Zijn er in het huidige contract afspraken gemaakt over verlenging c.q. voortzetting van de werkzaamheden en zo ja, hoe gaat uw college daar verder mee om in het licht van de huidige integriteitsonderzoeken?
 
In de beantwoording op de door de heer van Ool gestelde vragen missen wij een passage met betrekking tot het Landschapspark Susteren. Zoals bekend is deze stichting in het leven geroepen om met overheidsgelden en subsidies diverse natuur- en landschapsprojecten o.a. als compensatie in het kader van het voormalige Bottleneckproject en mogelijk ook van de verbreding A2 en uitbreiding vDL/NedCar te initiëren en uit te voeren. Samen met de gemeente Sittard-Geleen en diverse andere instanties is onze gemeente prominent deelnemer aan deze stichting. Zoals bekend is de heer Vrehen een aantal jaren geleden benoemd tot voorzitter van deze stichting.
 
Vraag 6:
Acht het college het verantwoord gezien de lopende integriteitsonderzoeken dat de heer Vrehen deze functie kan blijven uitoefenen?
 
Vraag 7:
Kunt u aangeven hoe de controle verloopt op de door het Landschapspark Susteren uitgevoerde en uit te voeren taken en werkzaamheden? Is bekend of bij het uitvoeren van deze werkzaamheden ook sprake is geweest van inzet van menskracht via aan de heer Vrehen gelieerde b.v.’s?
Is het mogelijk op korte termijn de inhoudelijke- en financiële jaarstukken van Landschapspark Susteren van de afgelopen 2 jaar voor de raad ter inzage te leggen?
 
Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen wil fractie Lijst Samenwerking het voorbehoud maken alsnog uw college in overweging te geven nader onderzoek in te (laten) stellen naar de relaties en verbanden met het IKL en aan de heer Vrehen gelieerde bv’s en instellingen.
 
Tot slot wordt het college in overweging gegeven, gelet op mogelijke raakvlakken, gevoeligheden en onduidelijkheden, agendapunt 12 van de raadsagenda van 8 april a.s. betreffende “Uitvoering en kredietvotering gemeentelijke projecten Projectenkaart LPS te schrappen en pas weer te agenderen nadat meer duidelijkheid is verkregen over de lopende onderzoeken.
 
Uw antwoorden en reactie zien wij met belangstelling op korte termijn tegemoet,
 
Jos Wackers
 
 
Raadslid Lijst Samenwerking