Vergunningverlening uitbreiding varkensstallen Kerkstraat 10 te Koningsbosch

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren

Postbus 450   

6100 AL Echt

Koningsbosch, 24 augustus 2021

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde

Betreft: Vergunningverlening uitbreiding varkensstallen Kerkstraat 10 te Koningsbosch

Geacht college,

Sinds 30 juli 2021 ligt een nieuwe vergunningaanvraag voor de varkensstallen op de locatie Kerkstraat 10 te Koningsbosch ter inzage en u bent voornemens om die vergunning te verlenen.

De nieuwe vergunning is noodzakelijk, omdat de vergunning uit 2017 door de rechtbank te Roermond is vernietigd. De omvang van de uitbreiding was n.l. bij de publicatie destijds niet bekend. Ook nu zorgt de aanvraag, met name bij de inwoners, voor onduidelijkheid. Er wordt van uitgegaan  dat er een verdere uitbreiding komt. Hier blijkt duidelijk uit dat de gemiddelde inwoner niet afdoende wordt bereikt bij de bekendmaking van dergelijke ingrijpende vergunningaanvragen.

Daarnaast bereiken klachten van inwoners de gemeente ook nauwelijks als het gaat om (vaak ernstige) overlast. Veel wordt informeel en onderling gedeeld in de dorpsgemeenschap, maar burgers weten de officiële weg naar de gemeente vaak niet te vinden.     

Het gaat met name over klachten van stankoverlast,die bij noordenwind de kern van Koningsbosch zelfs bereikt waardoor het ondoenlijk is om dan buiten te zitten of de was buiten te drogen. Bij wind uit het oosten zijn de campinggasten geplaagd door stankoverlast. Bij een eventuele vergunningverlening zouden de strengere stikstofeisen, maar ook de ervaren overlast misschien ondervangen kunnen worden is onze mening.

Dit is voor ons aanleiding om de volgende vragen te stellen aan uw college:

1 Is het college op de hoogte van het bovengenoemde?

2 Kunt u zich voorstellen dat dit voor wrevel en onrust zorgt bij de inwoners van Koningsbosch?

3 Op welke “klantvriendelijke” wijze bent u bereid om duidelijkheid te scheppen in wat de voornoemde vergunningaanvraag omhelst?

4 Neemt u de thans geldende strengere regelgeving m.b.t. stikstof mee in uw besluitvorming?

5 Op welke wijze krijgen inwoners de kans om hun ervaringen over stankoverlast en hun zorgen voor de gezondheid (op termijn) kenbaar te maken alvorens u een vergunning verleent? (Naast ’t indienen van zienswijzen) 

6 Welke mogelijkheden heeft uw college om de stankoverlast en mogelijke gezondheidsklachten op langere termijn te (laten) onderzoeken en zodoende een vergunningverlening te onderbouwen?

Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.