Samen vooruit!

Gelukkig staat onze gemeente er ook in deze moeilijke tijd nog altijd in elk geval financieel goed voor. Een stevig fundament waaraan ook wij onze bijdrage hebben verleend vormt daarvoor de basis. Maar ook in de huidige bestuursperiode, waarin Lijst Samenwerking gedwongen is tot een plekje in de oppositiebank, timmert onze gemeente stevig aan de weg en gebeuren er vele goede dingen.

Veel zaken waaraan ook Lijst Samenwerking graag haar instemming en steun verleent en waarvoor het huidige gemeentebestuur zeker een compliment verdient. Maar toch zijn er zeker ook een aantal aandachtspunten en accenten die, wat Lijst Samenwerking betreft, anders kunnen dan wel meer nadruk moeten krijgen.

Bij de begrotingsbehandeling in november van dit jaar heeft Lijst Samenwerking op een constructieve manier benoemd wat deze aandachtspunten zijn en waar deze accenten moeten liggen. In zijn algemeenheid hebben wij aangegeven dat burgemeester en wethouders, ondanks de huidige prima financiële positie, op de centjes moeten blijven letten, omdat er een aantal onzekere maatschappelijke factoren en ontwikkelingen te benoemen zijn die naar verwachting ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben. Te denken valt hierbij aan de verdere gevolgen van het Coronavirus, de oplopende tekorten bij de jeugdzorg, extra uitgaven op het gebied van de WMO en een door het rijk aangekondigde herverdeling van de algemene uitkeringen van de regering aan de gemeenten, die met name nadelig uitpakt voor plattelandsgemeenten als de onze.


Ben voorzichtig en blijf vooral gezond. Laten we hopen dat we in 2021 voetje voor voetje langzaam weer “back to normal” kunnen, zodat we via samenkomen, samenzijn en samenwerken weer Samen Vooruit kunnen.

Namens bestuur, fractie en leden van Lijst Samenwerking

Wim Fiddelaers, voorzitter


Zoals u kunt lezen staat Lijst Samenwerking nog steeds voor laagdrempelige politiek, dichtbij de burger, sociaal en met een open oor en oog voor de samenleving. Burgerparticipatie en aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving zullen altijd voorop staan.

Image

Aandachtspunten

Vervolgens hebben we op hoofdlijnen aandacht gevraagd voor de volgende punten:
 • Openbare orde en veiligheid in het algemeen
 • Bestrijding van de Japanse Duizendknoop en andere oprukkende exoten
 • Bestrijding eikenprocessierups
 • Verlichting snelfietsroute Pissummerweg en de onoverzichtelijke situatie aldaar
 • Renovatie Connect College en zalen probleem voor grotere verenigingen in Echt
 • In standhouden dialect middels ondersteunende projecten
 • Aandacht voor financiële bijdrage bij “bewegen voor ouderen” en “koersballen”
 • Pilot praktijkondersteuners van huisartsen voor vroeg signalering Jeugdzorg
 • Vervangende actie i.v.m. uitval van de avond voor vrijwilligers en mantelzorgers
 • Respijtzorg voor mantelzorgers van ouderen en voor ouders met een “zorgenkind”, daarnaast, in het algemeen aandacht voor cliënten en de mantelzorgers in hun gezinssituatie
 • Gevolgen van Corona voor onze gemeente als grote plattelandsgemeente
 • Gevolgen van Corona voor onze burgers, met name voor de zwakkeren in onze samenleving; er moet een tandje bij voor deze groep is de mening van Lijst Samenwerking
 • Gevolgen van Corona voor het bedrijfsleven;
  Lijst Samenwerking heeft voorgesteld om de OZB voor bedrijven niet met 4% te verhogen, maar met 1,75%
 • Gevolgen van Corona voor verenigingen, stichtingen en gemeenschapshuizen: alles in het werk stellen om verenigingen en stichtingen bij te staan
 • Volkshuisvesting: mooie plannen liggen voor, vooral veel appartementen, maar zorg met name ook voor grondgebonden, levensloop bestendige en betaal- bare woningen voor jeugd en ouderen. “Ga vooral in een vroeg stadium het overleg met burgers aan om tot juiste plannen te komen”, is het devies van Lijst samenwerking
 • Zorg voor huurwoningen in overleg met woningcorporaties
 • Zorg voor woningbouw in alle kernen in de gemeen- te in het openbare gebied (met name hebben wij Karel V straat in Koningsbosch en Middelveld III in Susteren als voorbeelden benoemd).
 • Beschikbaar stellen van gelden in Kloosterveld
  Joost op basis van het gemeentelijk Meerjaren- investeringsprogramma (MIP) zodat oorspronkelijke plannen daar kunnen worden uitgevoerd.