Nieuwsbrief week 28-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Actie tegen megaloodsen.

De Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren roept burgers van de Gemeente Echt-Susteren op hun stem te laten horen TEGEN het voornemen van de gemeente Echt-Susteren om megaloodsen, in Echt op De Loop-West 10 ha (100.000m2 ) te laten plaatsen, in de volksmond beter bekend als “De Breul” en in Susteren langs de Baakhoverweg 4,4 ha (44.000 m2 ).

Ga naar PETITIE TEGEN NIEUWE MEGALOODSEN IN ECHT-SUSTEREN NU en in de TOEKOMST en teken de petitie.

  • Windpark en energietransitie.

De gemeente heeft de ambitie om 20% minder aardgas te verbruiken in 2030 en in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor stelt de gemeente iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma op met het oog op een betaalbare en gedragen energietransitie. Daarnaast wil de gemeente een windpark ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Belangrijkste uitgangspunt is dat de opbrengst van een windpark ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Voor de aanleg van een windpark is een Routekaart Windenergie door de gemeente vastgesteld.

De eerste stap is het kiezen van een locatie voor de windturbines. Dit willen we samen met u doen. Er is een gebied bepaald dat het meest geschikt is om windturbines te plaatsen. Dit is gebeurd op basis van de kaders uit de Routekaart Windenergie. Tijdens een informatieavond wordt u hierover geïnformeerd en over de manier waarop u kunt meedenken over de locaties van de windturbines. De laatste informatieavond wordt gehouden op:

  • 18 juli Susteren (zaal Mirage). Aanvang 19.00 uur.

Energietransitie en aardgasvrij wonen

Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma en zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties. De laatste informatieavond wordt gehouden en start steeds om 19.00 uur:

  • 19 juli (Buurthuis St. Joris)
  • Uit de gemeenteraadsvergadering.

Op woensdag 6 en donderdag 7 juli werd de belangrijkste gemeenteraadsvergadering van het jaar gehouden. De zogenaamde Algemene Beschouwingen over de financiële stukken betreffende 2021 (jaarrekening), 2022 (1e bestuursrapportage) en 2023 (kadernota). Lijst Samenwerking heeft zich hierop in een tweetal fraktievergaderingen voorbereid en voorgesteld:                                                                                                                                                       
1. Om uit het overschot van 2021 (1,4 miljoen) een bedrag van € 160.000 te bestemmen voor een energietoeslag voor mensen tot 130% van het bijstandsniveau.

2. Om in 2023 de hondenbelasting af te schaffen. Deze belasting is niet meer van deze tijd; honden hebben ook een sociale functie én de financiën van de gemeente zijn meer dan gezond.

3. Om in 2023 de OZB niet te verhogen met 3,25 % maar met 1,75% (net als de afgelopen jaren).

4. Het college geen bedrag van € 2,5 miljoen te geven voor strategische aankopen.

Helaas, alle voorstellen van Lijst Samenwerking werden door de coalityie verworpen. Wat dat betreft is er niets veranderd. We zullen ons beraden wat dat politiek betekent. Een (kleine) koerswijziging?

  • Behoud baisschool op de Slek.

Een delegatie van Lijst Samenwerking heeft op donderdag 7 juli jl., de informatiebijeenkomst van BS Op de Slek bezocht. De raadsleden zaten in een raadsvergadering, vandaar dat enkele commissieleden zijn gegaan (Imke, Bernando). Een interessante en drukbezochte avond. Een actiegroep die vecht voor het behoud van de school op de Slek! Gesteund door vele inwoners én verenigingen. Lijst Samenwerking zal intern bespreken welke actie(s) door ons nog opgezet kunnen worden om steun te verlenen aan het behoud van de basisschool (een verkiezingsitem van onze partij!)

  • Bouwplan Oude Rabobank Pey

Er zijn  plannen voor de Rabobank-locatie aan het Chatelainplein te Echt.         
Op dinsdag 19 juli 2022 vanaf 18.30 uur staat er een bewonersbijeenkomst gepland inzake deze plannen. Tijdens deze avond zullen tekeningen in te zien zijn en kunnen aanwezigen vragen stellen. Van harte welkom om tussen 18.30 en 20.00 uur binnen te lopen. Deze bijeenkomst vind plaats in Zaal Pejjerhaof, Houtstraat 7 in Echt.  
 Op deze avond zijn aanwezig: * Gemeente Echt-Susteren * MIBA Bouwmanagement BV * Janssen Wuts Architectuur * AB & P Vaassen Makelaardij Het is niet nodig om vooraf aan te melden

  • Rijksweg Echt-Susteren wekenlang afgesloten.

De Rijksweg (N276) tussen Echt en Susteren krijgt nieuw asfalt en is daardoor in juli wekenlang op een aantal stukken afgesloten voor verkeer.

Tussen 4 en 29 juli is het stuk van de Rijksweg ten zuiden van de drukke kruising aan de beurt. De weg is dan afgesloten tot aan de Dorpsstraat, dit is de weg richting Pey naast boomkwekerij en plantencentrum Maessen. Op 11 juli gaat de weg ten noorden van de kruising dicht voor drie weken. Dan is er geen verkeer mogelijk tot aan de kruising met de Wilhelminalaan-Echterstraat (de kruising ter hoogte van het politiebureau en Hingen).

Ook fietsers zullen moeten omrijden. De fietspaden gaan volgens de krant ingezet worden voor bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld over de N296 en de A2.

Inloopavond over bedrijventerrein ‘De Berk’ in Echt

De gemeente Echt-Susteren houdt een tweetal inloopavonden over bedrijventerrein ‘De Berk’.

De gemeente heeft plannen om het bedrijventerrein ‘De Berk’ uit te breiden met 131.000 vierkante meter. Hiermee komen 45 kavels vrij voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het gebied bevindt zich ten oosten van het bestaande bedrijventerrein ‘De Berk’.     
Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zijn een stedenbouwkundig plan en een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tijdens de inloopavonden worden de aanwezigen hierover geïnformeerd.
De 2e inloopavond wordt gehouden op woensdag 13 juli van 19.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis ‘t Patronaat aan de Caulitenstraat 6 in St. Joost.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.