Nieuwsbrief week 26-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 1. Algemene Ledenvergadering woensdag 29 juni om 20.15 uur.

Heden, woensdag 29 juni om 20.15 uur (in verband met bezetting zaal tot 20.00 uur) wordt de Algemene Ledenvergadering van Lijst Samenwerking gehouden. Vergaderlocatie: Gemeenschapshuis De Koppel – Dieteren.

AGENDA

 1. Opening en tekenen presentielijst.
 2. Mededelingen
 3. Verslag ALV gehouden op 25-01-2022.

         Is bijgevoegd.

 • Jaarverslag 2021 van/door secretaris.
 • Financieel verslag 2021 van/door penningmeester.
 • Verslag kascontrolecommissie 2021 en verkiezing nieuw lid.
 • Verslag 2021
 • Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing.

         Statutair zijn aftredend:

Harry Philipsen (niet herkiesbaar), Toine van Gellecom (herkiesbaar), Ger van Gisteren (niet herkiesbaar).     Harry en Ger zullen tijdens de ALV aftreden.

         Verder geldt het volgende.

Momenteel wordt door het bestuur de organisatiestructuur voor de toekomst en strategie/aanpak 2022-2026 uitgewerkt. Onderdeel daarvan is de bestuurssamenstelling en taakverdeling  Het voornemen is om rond oktober 2022 een extra algemene ledenvergadering te plannen waarbij ook de bestuursverkiezing (voor herkiesbare en nieuwe kandidaten) geagendeerd wordt.

         Ter vergadering zal dit door de voorzitter verder toegelicht worden.

 • Actualiteiten uit de raad door de fractieleden.
 • Rondvraag en wat verder ter tafel gebracht wordt.
 1. Fractievergadering donderdag 30 juni om 19.30 uur.

Deze 2e fractievergadering (na de commissievergaderingen) wordt gehouden als voorbereiding op de Raadsvergadering van 6 én 7 juli. De vergadering vindt plaat in de fractiekamer (zij-ingang). Iedereen is welkom! Twee dagen raadsvergadering gezien de agenda, met o.a. Algemene Beschouwingen over de plannen voor 2023.

 1. Actie tegen megaloodsen.

Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren.
De Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren roept hierbij de burgers van de Gemeente Echt-Susteren op hun stem te laten horen TEGEN het voornemen van de gemeente Echt-Susteren om megaloodsen, in Echt op De Loop-West 10 ha (100.000m2 ) te laten plaatsen, in de volksmond beter bekend als “De Breul”, en in Susteren langs de Baakhoverweg 4,4 ha (44.000 m2 ). De argumenten van de actiegroep om tegen dit voornemen te zijn:

1. Er is totaal niet duidelijk wat het voordeel voor de burgers van Echt-Susteren zal zijn na realisering van deze projecten

2. Er zullen geen 640 arbeidsplaatsen (volgens de projectontwikkelaar) voor inwoners van Echt-Susteren worden gecreëerd want deze arbeidsplaatsen zullen zeer waarschijnlijk, net als bij Action, worden ingevuld door arbeidsmigranten, die weer gehuisvest moeten worden (met hun eventuele gezinnen) welke woningen niet beschikbaar zijn in Echt-Susteren

3. Er zullen, in Echt, meer dan 1600 verkeersbewegingen door zwaar verkeer gaan plaatsvinden met daarmee gepaard gaande verkeersopstoppingen op de A2 en In Echt en Peij op het traject De Loop – Peijerstraat – Bosstraat – Houtstraat – Brugweg en op de Rijksweg Noord en Zuid (sluipverkeer). Daarnaast zullen er bij de rotonde die aansluit op de A2 en de brug over het Julianakanaal door toename van dit enorme aantal verkeersbewegingen meer verkeersongelukken gaan plaatsvinden waarbij fietsende scholieren van en naar Echt betrokken gaan worden.

4. De inkomsten voor de gemeente, de OZB, naar schatting 3,39% van de totale inkomsten OZB van niet-woningen, bij volledige bezetting van het project naar schatting zo’n € 450.000 per jaar, wegen niet op tegen de aanzienlijke kosten voor de infrastructurele aanpassingen in de omgeving van De Loop-West en wellicht ook nog in Peij, die voor dit enorme project nodig zullen zijn. Deze kosten zullen de opbrengsten gedurende vele jaren opslokken.

Ga naar PETITIE TEGEN NIEUWE MEGALOODSEN IN ECHT-SUSTEREN NU en in de TOEKOMST en teken de petitie.

 1. Windpark en energietransitie.

De gemeente heeft de ambitie om 20% minder aardgas te verbruiken in 2030 en in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor stelt de gemeente iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma op met het oog op een betaalbare en gedragen energietransitie. Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en inwoners bij het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen is onderdeel van de uitvoering. Daarnaast wil de gemeente een windpark ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Belangrijkste uitgangspunt is dat de opbrengst van een windpark ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Voor de aanleg van een windpark is een Routekaart Windenergie door de gemeente vastgesteld. De
eerste stap is het kiezen van een locatie voor de windturbines. Dit willen we samen met u doen. Er is een gebied bepaald dat het meest geschikt is om windturbines te plaatsen. Dit is gebeurd op basis van de kaders uit de Routekaart Windenergie. Tijdens een informatieavond wordt u hierover geïnformeerd en over de manier waarop u kunt meedenken over de locaties van de windturbines. De laatste informatieavond wordt gehouden op:

 • 18 juli Susteren (zaal Mirage). Aanvang 19.00 uur.

Energietransitie en aardgasvrij wonen

Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma en zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties. De informatieavond wordt op verschillende data en locaties gehouden en start steeds om 19.00 uur:

 • 12 juli Pey (gemeenschapshuis Pejjerhoaf);
 • 19 juli (locatie volgt nog).

Jammer dat deze info-avond samenvalt met de Raadsvergadering. Wie kan namens Lijst Samenwerking naar deze bijeenkomst kan gaan?

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.