Nieuwsbrief week 25-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 • Geslaagde 35e kernenrit.

Op vrijdag 17 juni werd de 35e kernenrit gehouden door Lijst Samenwerking sinds de fusie tussen Echt en Susteren. Door corona is deze in 2020 en 2021 niet doorgegaan. Al die tijd werden de kernenritten verzorgd door ons lid Thieu Sevriens. Zijn bedrijf is overgenomen door  “Bergensche Busreizen”.   

   

 Martijn Woord, eigenaar van dit bedrijf verzorgde afgelopen vrijdag danook hoogst persoonlijk “zijn” eerste kernenrit. Ideale (warme) weersomstandigheden. Voorzitter Wim Fiddelaers heette traditiegetrouw alle deelnemers welkom om vervolgens te starten met de rondrit. Om 10.30 uur stond het Centrumplan Echt (ontvangst in het pand van de Stoba) op het programma met tussendoor koffie en vlaai op het terras buiten, verzorgd door Henk van Dolcino.

 

Na een korte rondrit werd vervolgens van een goed verzorgde lunch genoten bij D’n Hook te Susteren. Deze zaak werd onlangs geopend en gerund door een jonge exploitant. Vanuit de lunchlocatie ging men lopend naar de oude Rabobank te Susteren, welke tijdelijk het huis van de Heiligdomsvaart is. Harry Lempens, voorzitter van het stichtingsbestuur verzorgde de presentatie en gaf een inkijk in de organisatie van de Heiligdomsvaart en het werk van de vele honderden vrijwilligers. Niets dan lof! De kernenrit werd vervolgd met een rondrit door vele kernen (chauffeur Martijn kent intussen de meeste kernen in Echt-Susteren) om vervolgens precies om 17.00 uur aan te komen bij restaurant Aan de Muhle te Breberen, voor een goed verzorgd warm/koud buffet. Rond 19.30 uur was iedereen (moe en voldaan) thuis.

 • ALV 29 juni en fractievergadering 30 juni.

Woensdag 29 juni om 19.30 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van Lijst Samenwerking gehouden. Vergaderlocatie: Gemeenschapshuis De Koppel – Dieteren. Aanvang 20.15 uur (!) (in verband met bezetting zaal tot 20.00 uur).

AGENDA

 1. Opening en tekenen presentielijst.
 • Mededelingen
 • Verslag algemene ledenvergadering gehouden op 25-01-2022.

             Is bijgevoegd.

 • Jaarverslag 2021 van/door secretaris.
 • Financieel verslag 2021 van/door penningmeester.
 • Verslag kascontrolecommissie 2021 en verkiezing nieuw lid commissie.
 • Verslag 2021
 • Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
 • Bestuursverkiezing.

             Statutair zijn aftredend:

             Harry Philipsen (niet herkiesbaar), Toine van Gellecom (herkiesbaar), Ger van

             Gisteren (niet herkiesbaar).

             Harry en Ger zullen tijdens de jaarvergadering aftreden.

             Verder geldt het volgende.

Momenteel wordt door het bestuur de organisatiestructuur voor de toekomst en strategie/aanpak 2022-2026 uitgewerkt.
Onderdeel daarvan is de bestuurssamenstelling en taakverdeling. Het voornemen is om rond oktober      2022 een extra algemene ledenvergadering te plannen waarbij ook de bestuursverkiezing (voor herkiesbare en nieuwe kandidaten) geagendeerd zal worden.
Ter vergadering zal dit door de voorzitter verder toegelicht worden.

 • Actualiteiten uit de raad door de fractieleden.
 • Rondvraag en wat verder ter tafel gebracht wordt.

Donderdag 30 juni om 19.30 uur wordt de 2e fractievergadering (na de commissievergaderingen) gehouden als voorbereiding op de Raadsvergadering van 6 én 7 juli. De vergadering vindt plaat in de fractiekamer (zij-ingang). Iedereen is welkom! Twee dagen raadsvergadering gezien de agenda, met o.a. Algemene Beschouwingen over de plannen voor 2023.

 • Windpark en energietransitie.

De gemeente heeft de ambitie om 20% minder aardgas te verbruiken in 2030 en in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor stelt de gemeente iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma op met het oog op een betaalbare en gedragen energietransitie. Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en inwoners bij het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen is onderdeel van de uitvoering. Daarnaast wil de gemeente een windpark ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Belangrijkste uitgangspunt is dat de opbrengst van een windpark ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Voor de aanleg van een windpark is een Routekaart Windenergie door de gemeente vastgesteld. De
eerste stap is het kiezen van een locatie voor de windturbines. Dit willen we samen met u doen. Er is een gebied bepaald dat het meest geschikt is om windturbines te plaatsen. Dit is gebeurd op basis van de kaders uit de Routekaart Windenergie. Tijdens een informatieavond wordt u hierover geïnformeerd en over de manier waarop u kunt meedenken over de locaties van de windturbines. De laatste informatieavond wordt gehouden op:

 • 18 juli Susteren (zaal Mirage). Aanvang 19.00 uur.

Energietransitie en aardgasvrij wonen

Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma en zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties. De informatieavond wordt op verschillende data en locaties gehouden en start steeds om 19.00 uur:

 • 28 juni Maria Hoop (gemeenschapshuis De Annendaal);
 • 12 juli Pey (gemeenschapshuis Pejjerhoaf);
 • 19 juli (locatie volgt nog).
 • Boekpresentatie.

Oud-Boesjeneer Michel van Smoorenburg heeft een boek geschreven over Gebrook, waar hij nu al jaren woont en zich zeer actief inzet voor de buurt en de buurtvereniging.    
“Ik ben geboren en getogen in Koningsbosch op de Kapelaan Verdonschotstraat 16 en voel me nog steeds in hart en nieren een Boesjer jong en kom er nog graag. Na wat omzwervingen woon ik nu 25 jaar in Gebrook vlak bij Echt. Over dit gehucht heb ik een boek geschreven dat op 25 juni 2022 verschijnt. Misschien is dit boek interessant voor inwoners  om herinneringen op te halen”.

In dit boek over Gebrook, een gehucht van 225 inwoners, staan persoonlijke verhalen en herinneringen centraal. Het boek gaat over het alledaagse leven van vroeger: wat men op de boterham at, het kattenkwaad, dat men uithaalde, de spelletjes, die men speelde en hoe Sinterklaas werd gevierd. Er zijn tien (oud-) bewoners geïnterviewd, die uit eigen belevenissen en uit de verhalen van hun (groot)ouders hebben geput. Daarom gaat dit boek terug tot de 19de eeuw, waarbij de bouw van de Sint-Annakapel in 1896 als een historisch ijkpunt wordt gezien.

Of over de leemkuilen die in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw in Gebrook ontstonden en de stortplaats die er daarna kwam:

 ‘De kènjer van de stort’ werden de kinderen van Gebrook in vroeger tijden wel geringschattend genoemd. In de decennia daarna verbeterde het imago van Gebrook. Daar heeft het opknappen van de kapel in de jaren zeventig en de komst van de buurtvereniging een belangrijke rol bij gespeeld. Het is een buurtvereniging, waarbij vele activiteiten voor jong en oud werden en worden georganiseerd. Gebrook staat inmiddels bekend als een hechte gemeenschap, waar het prettig toeven is. Met Gebrook in andere tijden hoopt buurtvereniging Gebrook voor huidige en toekomstige generaties een levendige herinnering te schetsen aan het lokale leven van weleer.

Op zaterdag 25 juni om 14.00 uur wordt in de bibliotheek van Echt de boekpresentatie gehouden en het eerste boek overhandigd aan wethouder Inge Minkenberg. Het boek is te bestellen door €22,50 ( ex. € 7,50 verzendkosten) over te maken op rek.nr NL98 RABO 0113 1034 92 van Buurtvereniging Gebrook onder vermelding van je adres. Wanneer je het boek zelf komt afhalen bij Michel van Smoorenburg, Gebroekerdijk 13 te Echt kan je de verzendkosten achterwege laten. Het e-mailadres michelanja@hetnet.nl

Fotocollage: Marianne Heurter (deelneemster kernenrit)

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.