Nieuwsbrief week 2-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Namens bestuur en fractie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

Vooral gezondheid. Laten we er SAMEN een goed jaar van maken.

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.

Maandag 16 januari 2023 om 19.30 uur: Raadsconferentie over Bomennota en Omgevingsvisie.

Woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur: Extra Raadsvergadering over o.a. de uitgestelde agendapunten van de laatste raadsvergadering.

Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


18 januari


2 maart23 februari13 februari14 februari15 februari9 februari
20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktober19 oktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november
  1. Megaloodsen in Dieteren (deel 3).

(vragen van ons raadslid Jos Wackers aan het college)

1. Klopt de bewering dat omwonenden niet worden gehoord en/of niet ontvankelijk worden verklaard zonder inhoudelijke reactie inzake deze kwestie? Zo ja, wat is de reden c.q. onderbouwing hiervan?

2. Welke procedures zijn of worden gevolgd om de bedoelde loodsen te kunnen realiseren?

3. Welke planologische regels zijn in dit kader van toepassing en wordt hierbij toepassing gegeven aan vrijstellingen of onder voorwaarden in te vullen nadere eisen? Indien dit laatste het geval is welke argumenten liggen daaraan dan ten grondslag?

4. Is het college met ons en de omwonenden van mening dat in feite door de opeenvolgende en op elkaar aansluitende aangevraagde omgevingsvergunningen één grote megaloods ter plaatse wordt ontwikkeld?

5. Wat is de grondhouding die het college in principe aanneemt ten aanzien van deze grootschalige ontwikkeling, dit ook gezien de in de laatste vergadering van de gemeenteraad ter zake unaniem aangenomen motie?

6. Is het college het eens met de bewering dat de verkeersafwikkeling op de Maaseikerweg tot problemen kan leiden voor met name het grote aantal fietsende schoolgaande kinderen en de aanliggende woningen? Zo ja, is dit een reden voor het college om geen medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreidingen dan wel indien dit wel gebeurt, welke voorzieningen worden dan hiervoor getroffen?

7. Welke afspraken zijn of kunnen er worden gemaakt op basis van het geldende bestemmingsplan, welstandsnota en eventuele te sluiten anterieure overeenkomsten of te nemen principe besluiten ten aanzien van een veel betere en grootschalige groeninpassing dan nu het geval is?

  1. Infoavond over windmolens op woensdag 11 januari in St. Joost

Vandaag, woensdag 11 januari om 19.30 uur (’t Patronaat) te St. Joost vindt de volgende infoavond plaats over windmolens, georganiseerd door Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost. Het is de bedoeling om de vele vragen die er leven aan bod te laten komen door zowel voor- als tegenstanders van windenergie. De infoavond in Pey die gisteren werd gehouden, werd door circa 170 (!) mensen bezocht. Het leeft!


4. Brandveiligheid en ontruiming oefenen (vragen van ons raadslid Jo Verheesen aan het college)

In het folderrek van het gemeentehuis ligt een folder van de brandweer met als titel: “Help de mensen die niet zelf kunnen vluchten”.

Daarin staat: “Ontruimen moet je oefenen! Oefenen is noodzakelijk, zeker binnen organisaties met minder zelfredzame mensen”.

Onlangs sprak een oudere bewoner van een appartementencomplex voor mensen met een zorgindicatie me aan met een soortgelijke vraag. Iedereen huurt daar van de woningstichting en kan –indien daar behoefte aan bestaat- zorg inkopen. Een ontruimingsoefening is er nog nooit geweest.

1. In sommige situaties is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid en dus ook het oefenen van een ontruiming: de school; het kinderdagverblijf, de zorginstelling. Maar in sommige situaties niet: bewoners die huren van de woningstichting in een appartementencomplex voor ouderen bijvoorbeeld. Wie is in zo’n situatie verantwoordelijk?

2. Welke taak is er weggelegd voor de brandweer?

3. Bij hoeveel ontruimingsoefeningen heeft de brandweer in 2022 in de gemeente Echt-Susteren daadwerkelijk meegeholpen?

4. Is er binnen de brandweer de mogelijkheid om een ontruimingsoefening op te zetten in wooncomplexen met een onduidelijke eindverantwoordelijke?

5. In het verlengde van “oefenen bij ontruiming” de vraag hoe de situatie is in onze gemeente wat betreft het aanbrengen van brandmelders. Zijn alle huurwoningen voorzien van brandmelders? Vinden controles plaats ?

  1. Appartementen in Pey.

Nadat Advocatenkantoor Mulders na enkele decennia het pand aan de Houtstraat no. 56 een tijd geleden verliet, werd het van oorsprong bureau van de Rijkspolitie te Peij in de verkoop gedaan.
De nieuwe eigenaar die het pand in januari van vorig jaar kocht, heeft plannen gemaakt om er appartementen van te maken.
Burgemeester en Wethouders hebben eind december jl. toestemming verleend om het pand te verbouwen tot 11 appartementen.
Wanneer de bouwwerkzaamheden van start gaan, is nog niet bekend.

  1. Kevin I (Hoffmans) is nieuwe Prins Graasboerriek.

Na een zinderende en uitverkochte galazitting en na een emotioneel aftreden van Prins Mike I, die door corona maar liefst drie jaar de scepter in handen had, is in Susteren uitgeroepen als nieuwe prins Prins Kevin I. In het dagelijks leven voert hij de naam Kevin Hoffmans.
In het Susterense is hij bepaald geen onbekende als voorzitter en oud-aanvoerder van het eerste elftal van SC Susteren, alsmede eigenaar van het creatief marketingbureau “Buro Kontent”. Overigens heeft zijn bureau een groot aandeel geleverd in de verkiezingscampagne van Lijst Samenlijst in 2022.

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.