Nieuwsbrief week 15-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij weer de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 • Lijst Samenwerking na de verkiezingen.

Op donderdag 21 april om 19.30 uur  is de eerstvolgende Raadsvergadering. De agenda is nog niet bekend. Ook niet of op die vergadering het coalitieakkoord wordt besproken en de nieuwe wethouders worden gekozen.  Voorafgaand aan elke raadsvergadering houden wij als partij onze steunfractie-vergadering. Normaal gesproken op de donderdag ervoor, maar door een aantal verhinderingen die avond, wordt de steunfractie-vergadering gehouden op woensdag 13 april om 19.30 uur in de raadszaal (ingang Marktstraat).   

Iedereen (elk lid) is welkom op deze steunfractie-vergadering!

Zondag jl. heeft onze voorzitter deelgenomen aan een radioprogramma over coalitievorming en het feit dat grote partijen buiten de coalitie vallen. Het programma is altijd te beluisteren via de website van L! radio. Het gaat om het programma De Stemming.

 • Vragen aan burgemeester en wethouders.

Raadsleden hebben de mogelijkheid schriftelijk vragen een burgemeester en wethouders te stellen. Binnen 4 weken volgt het antwoord. De vragen en de antwoorden komen op de site van de gemeente en zijn openbaar. We noemen dat vragen ex artikel 33 RvO, omdat in het reglement van orde (RvO) dit is vastgelegd in artikel 33. De raadsleden hebben nog meer mogelijkheden die allemaal in het reglement zijn opgenomen.

Onlangs heeft Jo Verheesen vragen gesteld over de fusie tussen basisschool Slek en Pey. Al heel snel (binnen een week!) heeft het college de antwoorden openbaar gemaakt. Hierbij de vragen en antwoorden:

In augustus 2020 heb ik vragen gesteld ex. artikel 33 RvO over de basisschool op de Slek. Uw college heeft toen geantwoord dat de Raad over belangrijke ontwikkelingen wordt geïnformeerd en dat er (op dat moment) niet gesproken werd met het schoolbestuur over nieuwbouw te Pey.                    

Nepnieuws verspreiden is in deze tijd op elk niveau de normaalste zaak van de wereld. Voor burgers is het moeilijk de waarheid te achterhalen.

In de strijd tussen het schoolbestuur van basisschool op de Slek en actiegroep basisschool op de Slek wordt ook nieuws verspreid dat zich tegenspreekt.    Reden voor onderstaande vragen: 

 1. Bent u nog altijd met ons van mening dat van belangrijke ontwikkelingen informatie verstrekt moet worden aan de Raad middels een Raadsinformatiebrief en dat nieuwbouw van een basisschool (in afwijking van een meerjarig investeringsplan) zo’n belangrijke ontwikkeling is?

Ja, dat is het college ook van mening

 1. Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het schoolbestuur (Stichting Wijzers in Onderwijs) en het gemeentebestuur over de mogelijkheid van nieuwbouw?

Nee, dat is niet het geval

 1. Zo ja, vanaf welke datum en welke locaties zijn daarbij in beeld?

Zie het antwoord op vraag 2.

 1. In een bericht van het schoolbestuur aan de ouders op het ouderportaal staat: “Vanuit de gemeente liggen er duidelijk plannen voor nieuwbouw voor de fusieschool”. Klopt deze informatie?

Nee, dat klopt niet.

 1. Als het bericht klopt, waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld over deze ontwikkelingen?

Zie het antwoord op vraag 4.

 1. Als het bericht klopt dat er plannen liggen voor nieuwbouw voor de fusieschool heeft het college indirect partij gekozen in het conflict tussen schoolbestuur en medezeggenschapsraad. Het college was door de Raad opgeroepen middels een unaniem aangenomen motie om zich in te zetten voor behoud van de basisschool op de Slek. Wat heeft het college wel gedaan om die motie uit te voeren? Heeft u ook gesprekken gevoerd met de medezeggenschapsraad en/of actiegroep? 

Er hebben in de afgelopen periode gesprekken plaatsgevonden met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van basisschool Op de Slek, met een vertegenwoordiging van de “Actiegroep Behoud Basisschool Op de Slek” alsook met de voorzitter van het college van bestuur van de onderwijsstichting. De gemeente heeft echter een bescheiden rol wanneer het gaat om een fusie van scholen. Het primaat bij het nemen van een fusiebesluit ligt bij het schoolbestuur, met instemming van de ouder- en personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van beide scholen, U bent hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Tijdens de gesprekken met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de actiegroep is een open en transparante wijze over deze situatie gesproken en over de rol van de gemeente daarbij.

 • Inloopmiddag/avond “Bloemenhof” op woensdag 20 april.

Op het terrein van de voormalige dakpannenfabriek Cuijpers (Schilberg) wordt binnenkort gestart met de realisatiewerkzaamheden. Voor omwonenden wordt een inloopmiddag/avond gehouden op woensdag 20 april van 16.00 tot 19.00 uur in de Fanfarezaal, Lisweg 8 te Peij . Vertegenwoordigers van de aannemer (Jongen B.V.), wegenbouwer (Mansvelt Infra-ontwikkeling) VOF ’t Thaal en gemeente geven informatie over de werkzaamheden, de bouwlogistiek, de planning, het plan en de inrichtingstekening. Ook wil men de interesse peilen voor een bewonerscomité. Omdat aanmelden vooraf niet nodig is, kan iedereen die belangstelling heeft inlopen, alhoewel de omwonenden een brief ontvangen hebben voor deze bijeenkomst.

 • Compensatie energiekosten.

Veel burgers maken zich zorgen over de gestegen energiekosten. Mensen met een laag inkomen nog meer. Reden voor het Rijk om een compensatie van € 800 beschikbaar te stellen. Omdat de gemeente (nog) geen duidelijke informatie geeft, terwijl andere gemeenten al aan het uitbetalen zijn, zijn de volgende vragen op 8 april jl. gesteld aan het college:

 1. Burgers (met een laag inkomen) hebben nu al te maken met hogere energiekosten. Landelijk stijgt de schuld aan energiebedrijven. Wanneer keert de gemeente Echt-Susteren de compensatie uit?
 2. Welke informatie is op dit moment bekend en wilt u de website daarop aanpassen?
 3. Mensen die een bijstandsuitkering hebben krijgen de compensatie automatisch uitgekeerd. Wanneer?    
  In Rotterdam bv. wordt al vanaf 23 maart jl. uitgekeerd!
 4. Welke grens geldt voor de compensatie: 120% van de bijstandsnorm?

Is het college bereid een glijdende schaal in te bouwen tot bv. 130% van de bijstandsnorm?

 1. Als het uitbetalen van de compensatie te lang gaat duren, is het college dan bereid in april een voorschot te betalen?

5.Huisarts te Koningsbosch.

De eerste werkdag van huisarts Luyten uit Maasbracht in Koningsbosch          (Oos Heem) zit erop. Het werk van de actiegroep heeft zijn vruchten afgeworpen. Een aantal leden van de actiegroep poseren dan ook met gepaste trots. Lof voor hun inzet!  

 • Overlijden oud wethouder Léon Maassen.

Op 7 april jl. is overleden oud wethouder Léon Maassen (81), destijds woonachtig in Roosteren. Léon was wethouder namens Algemeen Belang, één van de coalitiepartners van Lijst Samenwerking na de fusie tussen de gemeenten Echt en Susteren. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 14 april om 11.00 uur in de kerk te Roosteren. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en hun partners alsmede de kleinkinderen heel veel sterkte en steun toe.

 • Kernenrit in juni.

Op dit moment worden de mogelijkheden voor een kernenrit weer bekeken. Na een gedwongen stop door corona wordt het tijd om de draad weer op te pakken. Natuurlijk wordt het na zoveel ritten steeds moeilijker om geschikte bedrijven, instellingen, organisaties te vinden waar een groep van 50 personen ontvangen en rondgeleid/geinformeerd kan worden. Ook zullen we op zoek moeten gaan naar een nieuwe busonderneming. Thieu Sevriens die vanaf het begin de ritten heeft verzorgd geniet van zijn ververdiend pensioen en heeft het bedrijf overgedragen. Zodra datum en programma bekend zijn, wordt het gepubliceerd in de nieuwsbrief. Het wordt een vrijdag in juni!

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.