Nieuwsbrief week 10-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 13 april om 19.00 uur: Raadsconferentie over windenergie.

Tijdens de fraktievergadering van 30 maart zoeken we een alternatief voor de fraktievergadering van 13 april, omdat op dezelfde avond de Raadsconferentie wordt gehouden.

Zaterdag 15 april om 09.30 uur: Werkbezoek windenergie.

2. Tijdelijk Noodfonds Energie helpt bij betalen van energierekening.

Huishoudens die de energierekening niet kunnen betalen kunnen tot en met zondag 30 april 2023 een aanvraag indienen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Dit geldt voor huishoudens die ondanks het prijsplafond en de energietoeslag nog middelen tekortkomen. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekening van huishoudens. Om gebruik te kunnen maken van het fonds volgen drie stappen:


1. Check of u aan de voorwaarden voldoet. Dit kan via: www.noodfondsenergie.nl.
2. Indien JA, dan volgt direct informatie over het aanvragen van het fonds.
3. De energieleverancier controleert de aanvraag.

U krijgt hier een bericht over. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de energierekening automatisch verlaagd. Alle energiemaatschappijen doen mee. Het Tijdelijke Noodfonds Energie is een landelijke regeling van energieaanbieders, de Nederlandse SchuldhulpRoute en SchuldenlabNL. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Het is een aanvulling op bestaande maatregelen zoals het prijsplafond. Kijk op www.noodfondsenergie.nl. Komt u er niet uit en wilt u persoonlijk contact? Bel dan met 085-0881111 of mail naar info@noodfondsenergie.nl.

  1. Vragen aan het college van B. W.

Fraktievoorzitter Jos Wackers heeft de volgende vragen aan B. & W. gesteld:

Donderdag 13 april a.s. er een raadsconferentie gepland met betrekking tot de mogelijke realisatie van windturbines binnen onze gemeente. Ten aanzien van dit onderwerp bestaan nog veel onduidelijkheden en vragen. Niet alleen bij ons als raadsleden maar ook bij de inwoners van onze gemeente. De organisatie van deze raadsconferentie is op zich dan ook een prima zaak. Het welslagen van deze raadsconferentie begint echter met een open en zo volledig mogelijke communicatie tussen alle partijen en het beschikbaar stellen van alle van belang zijnde onderliggende informatie en stukken. Kunnen wij ervan uitgaan dat het college deze randvoorwaarde volledig kan onderschrijven? Onze fractie is in dit kader ter ore gekomen dat de gemeente niet bereid is de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de business case ten aanzien van resultaat, opbrengst etc. van het mogelijk te realiseren windmolenpark binnen onze gemeente, ter beschikking te stellen aan de andere partijen. Klopt deze bewering en zo ja, wat zijn dan de beweegredenen hiervan?

Wat hier ook van zij, onze fractie is van mening dat wij ruim voor de betreffende raadsconferentie in elk geval over deze uitgangspunten c.q. de gehele business case willen beschikken.

Kan het college toezeggen en er zorg voor dragen dat deze stukken en alle mogelijke andere van belang zijnde informatie tijdig voor de raadsconferentie voor alle belanghebbenden beschikbaar en toegankelijk zijn

Over de bibliotheek te Echt heeft Jos de volgende gesteld:

Onlangs bereikten ons diverse berichten over de huisvesting van leeswinkel de Domijnen in de Bovenste Straat te Echt. Het huidige pand zou te klein zijn om te voldoen aan de steeds groter wordende vraag en behoefte qua serviceverlening aan inwoners van onze gemeente op diverse gebieden als digitale hulpvoorziening t.b.v. de centrale overheid etc. Bovendien is hierdoor de boekencollectie ook aan de kleine kant.

Deze berichten roepen de volgende vragen op.

1. Wat is precies de relatie tussen onze gemeente en leeswinkel de Domijnen?

2. Is het college bekend met deze berichten met betrekking tot de te krappe huisvesting?

3. Voert het college regelmatig overleg met de Domijnen over zaken als huisvesting, vraag en behoefte etc. van de leeswinkel op het niveau van onze gemeente?

4. Op welke kengetallen, uitgangspunten etc. is het voorzieningenniveau van de leeswinkel gebaseerd?

5. Is het college ook van mening dat een goed uitgeruste en ruim gehuisveste leeswinkel in een duidelijke behoefte voorziet?

6. Is het college bekend met het feit dat het pand vnl. Decorette/van Montfort eveneens gelegen aan de Bovenste Straat te huur is?

7. Is het college bereid met de Domijnen in gesprek te gaan om de mogelijkheden van een ruimere huisvesting te onderzoeken?

Het kan nog!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.