Lijst Samenwerking steunt Actiegroep Behoud Basisschool op de Slek en deelt brandbrief

In Nieuwsbrief door Redactie

Aan: de heer P.H.J. Pustjens, wethouder Onderwijszaken van de Gemeente Echt-Susteren

Betreft: Urgent verzoek tot actie t.b.v. behoud basisschool Op de Slek

Geachte heer Pustjens,

Wij, een groep van betrokken en bezorgde ouders, richten ons tot u met een urgent verzoek: wilt u zich inzetten voor het behoud van basisschool Op de Slek en zich uitspreken tegen het voorgoed sluiten van deze prachtige school?

Het onderwijs, de leefbaarheid en het verenigingsleven van de kern Slek is écht in gevaar.
We zien dat het voorgenomen besluit van de fusie van de basisschool Op de Slek met Patricius in Pey zich steeds meer richting een daadwerkelijke fusie beweegt. We nemen waar dat activiteiten vanuit de schooldirectie en de onderzoekscommissie dusdanig worden vormgegeven, met bijhorende taal, dat het haast al zover lijkt te zijn.
Het gevolg is dat steeds meer ouders nu al voor andere scholen kiezen en we steeds minder leerlingen Op de Slek houden. Dit terwijl er ruimte is voor kleinschalig en kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente, zoals ook andere Limburgse gemeenten laten zien dat dit kan. De overheid voert juist een actief kleine scholenbeleid om dit soort scholen een bestaansrecht te laten hebben.

Als we niet uitkijken en de schooldirectie zouden volgen, is dit het laatste schooljaar van de school Op de Slek geweest! Hier is actie op nodig. Ook een tegengeluid vanuit de gemeente.
Daarom vragen we ook hulp van u, om hier actief mee aan de slag te gaan vanuit de gemeente. De Slek is een “vergrijsde” kern die op dit moment snel aan het verjongen is. Ook de nieuwe wijk Sterrendael brengt nieuwe schoolgaande kinderen naar de Slek. De huidige situatie qua leerlingenaantallen geeft daarom een vertekend beeld. Ook de landelijke modellen die door het schoolbestuur worden gebruikt, sluiten niet aan op de situatie van de Slek. We zijn ervan overtuigd da

t we een tijdelijke dip in het aantal leerlingen hebben en we binnen een paar jaar weer op de aantallen zitten die de school voorgaande jaren heeft gehad. Dat is voor ons en onze kinderen belangrijk voor de lange termijn. We zijn immers allemaal gebaat bij een gezonde school. Tegelijkertijd barsten andere scholen binnen de gemeente uit hun voegen, echter wordt samenwerking met andere scholen niet door de stichting opgepakt. Ook niet om de dip te overbruggen. Integendeel, een fusie wordt voorgesteld, wat effectief een sluiting van de basisschool Op de Slek is. Daarom zijn we ook van plan ouders met peuters op te roepen, ook als ze niet op de Slek wonen, om hun kinderen in te schrijven op deze fijne, kleinschalige school met de juiste aandacht en ruimte voor iedere leerling! (www.opdeslek.nl) Ook kan er een petitie ondertekend worden op:

www.petitie24.nl/petitie/4234/behoud-basisschool-op-de-slek.

De gemeente en lokale politiek is al meermaals gevraagd om zich in te zetten voor het behoud van de school. Op 16 december 2020 is tijdens de raadsvergadering door alle fracties unaniem een motie aangenomen tot behoud van basisschool Op de Slek, maar tot op heden heeft dit nog niet geleid tot concrete toezeggingen, terwijl leefbaarheid in de kleine kernen altijd hoog op de politieke agenda staat of toch minder dan gehoopt? Het beleid van de schoolbestuurder staat hier haaks op. De bestuurders lijken gebaat te zijn bij een fusie en grootschaligheid. Dat heeft niets te maken met goed onderwijs voor onze kinderen en leefbaarheid van de kleine kernen, maar vooral met goed voor zichzelf zorgen.

Vanuit de schoolbestuurder wordt momenteel angst gezaaid (óók onder hun eigen medewerkers) en alles in het werk gesteld om de school op te doeken. Het sluiten van een kleine, maar levensvatbare school met goede onderwijsresultaten staat loodrecht op het kleine scholenbeleid van de overheid. Gezien uw portefeuille Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Meerjarig investering infrastructuur bevat, richten we ons tot u. Het kan toch niet zo zijn dat de leerlingen van basisschool Op de Slek er in Pey bij worden gepropt, terwijl er een prima school Op de Slek staat? Een nieuw schoolgebouw laat nog jaren op zich wachten en ook de wegen van de Slek daar naartoe zullen veiliger gemaakt moeten worden als de kinderen daar te voet of op het fietsje naartoe gaan. Het in stand houden van de school Op de Slek zal ook de leefbaarheid voor een kleine kern als deze goed doen. Om een voorbeeld te noemen zou het wel heel triest zijn als er straks wél een kinderoptocht op de Slek plaats vindt, maar géén basisschool meer is. Naast onderwijs zelf, lijken ons dit punten waarmee de Gemeente troeven in handen heeft hier actief beleid op te voeren en sturend te kunnen zijn richting het schoolbestuur om de school op de Slek in stand te houden. We gaan ook graag met u in gesprek hoe we hier samen, met de medezeggenschapsraad (MR) in op kunnen trekken en de basisschool Op de Slek op een gezonde manier in stand kunnen houden. We rekenen van harte op uw actieve hulp en steun. Geen woorden, maar daden!

Met vriendelijke groet, Actiegroep Behoud Basisschool Op de Slek

Henk Maessen Stefan Thoolen Dennis Rademakers Sandra Damoiseaux Martijn Jaminon Kelly Sevriens Jeroen van Montfort Marjo Schlangen Aram Cober Eric Bongaerts

Lijst Samenwerking heeft zich in de Raad altijd ingezet om de school op de Slek te behouden. Wij steunen deze actie dan ook van harte en roepen onze leden op om massaal de petitie te ondertekenen!