Artikel 33 vragen Connect college

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. & W.,
Postbus 450,
61001 AL Echt.


betreft: Vragen ex. artikel 33 RvO.


Echt, 13-01-2024


Geachte college,
Deze week lazen we in Dagblad De Limburger het artikel over de financiële nood
bij het bestuur van o.a. het Connect College. Alhoewel de gemeente en de
gemeenteraad hier in eerste instantie geen directe rol hebben, roept de situatie
toch vragen op gezien de aanstaande miljoenen investeringen in de renovatie
van het Connect College en de investeringen van de gemeente in de
multifunctionele ruimte t.b.v. grootschalige evenementen.
Onze vragen:

 1. Wanneer werd de gemeente/het college geïnformeerd over de financiële
  nood bij het schoolbestuur? In het artikel staat, dat de financiële nood
  enkele maanden geleden aan het licht is gekomen.
 2. Heeft de gemeente/het college een gesprek gehad met het schoolbestuur
  en zo ja, wanneer?
 3. In het artikel staat: er wordt voorlopig niet gesneden in de bouwplannen.
  Waarop is die uitspraak/conclusie gebaseerd als over 4 maanden pas
  duidelijk moet worden, hoeveel bezuinigd moet worden?
 4. Een vertraging van de grootschalige renovatie (in de gemeentelijke
  begroting 2024 staat die gepland voor 2023/2024!) is dus te verwachten,
  omdat nog niet gestart is met de renovatiewerkzaamheden. Behalve de
  financiële nood, treedt ook de Raad van Bestuur af. Verwacht uw college
  ook vertraging (en daardoor kostenstijgingen)?
  Wanneer is de start van de werkzaamheden nu voorzien?
 5. Voor wiens rekening zijn de eventuele extra kosten van de renovatie door
  vertraging?
 6. Behalve miljoenen van de gemeente in de renovatiekosten, heeft de
  gemeente ook meer dan € 100.000 uitgetrokken om de multifunctionele
  ruimte in de school geschikt te maken voor grootschalige evenementen
  van verenigingen. Zijn alle investeringen reeds gedaan? Kunnen alle
  evenementen doorgaan?
 7. Naast de beschreven onverwachte financiële problematiek, bereiken ons
  als fractie ook regelmatig berichten van verenigingen en organisaties die
  aangeven dat organisatie van grootschalige evenementen in het Connect
  College op grote praktische problemen stuit en met name veel extra inzet
  en mankracht vergt met betrekking tot het opbouwen, inrichten en weer
  voor schoolactiviteiten geschikt maken van de multifunctionele ruimte voor
  maandagochtend. Dusdanig bezwarend dat klaarblijkelijk diverse
  activiteiten van verenigingen uit onze gemeente om deze reden geen
  doorgang vinden of hebben gevonden in het Connect College. Is het
  college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is het college voornemens aan
  deze problematiek te doen? Zo nee, is het college bereid hier navraag naar
  te doen bij met name de muziek- en carnavalsverenigingen en onze raad
  te informeren over de resultaten hiervan en eventuele te nemen
  maatregelen?
  Met vriendelijke groeten,
  namens Lijst Samenwerking
  Jo Verheesen, raadslid

Antwoord


:
Uw brief van: 13 januari 2024 Behandeld door: D. Lebens


Geachte heer Verheesen,


Op 13 januari 2024 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voorde
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over het
Connect College.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Deze week lazen we in Dagblad De Limburger het artikel over de financiele nood
bij het bestuur van o.a. het ConnectCollege. Alhoewelde gemeente en de
gemeenteraad hier in eerste instantie geen directe rol hebben, roept de situatie
toch vragen op gezien de aanstaande miljoenen investeringen in de renovatie
van het ConnectCollege en de investeringenvan de gemeente in de
multifunctionele ruimte t.b.v. grootschalige evenementen.
Vraag 1 : Wanneer werd de gemeente/het college geinformeerdover de financiele
nood bij het schoolbestuur? In het artikel staat, dat de financiele nood
enkele maanden geleden aan het licht is gekomen.
Antwoord: Het schoolbestuurheeft de gemeentetijdens een gesprek op 20 decemberjl.
hierovergeinformeerd.
Vraag 2: Heeft de gemeente/het college een gesprekgehad met het schoolbestuur
en zo ja, wanneer?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.
Pagina 1 van 3

 • D – 198652
  Gemeente ECht-Susteren
  Vraag 3: In het artikel staat: er wordt voorlopig niet gesneden in de bouwplannen.
  Waarop is die uitspraak/conclusie gebaseerd als over4 maanden pas
  duidelijk moet worden,hoeveel bezuinigd moet worden?
  Antwoord: Het schoolbestuurheeft niet het voornemen om to snijden in het renovatie- en
  verduurzamingsplanvan het schoolgebouw aan de Populierlaan. Doordat de
  rijksoverheideen hogeresubsidie heeft verleend dan verwacht, vindt momenteel
  overleg plaats over de verdeling van de kosten. Daarbij wordt ook gekeken naar
  de mogelijkheidom op een gedeelte van het schoolterrein,gelegen aan de
  Populierlaan,woningbouw to realiseren.
  Vraag 4: Een vertraging van de grootschalige renovatie (
  in de gemeentelijke
  begroting 2024 staatdie gepland voor 2023 /2024!)
  is dus to verwachten,
  omdatnog niet gestart is met de renovatiewerkzaamheden. Behalve de
  financiele nood, treedt ook de Raad van Bestuuraf. Verwachtuw college
  ook vertraging (en daardoor kostenstijgingen)? Wanneer is de start van de
  werkzaamheden nu voorzien?
  Antwoord: Het grootste deel van de kosten wordt bekostigd met een subsidie van het rijk, die
  onlangs op 30 novemberjl. is verleend. Ingevolgede subsidieregelingdient het
  schoolbestuur uiterlijk 1 maart2025 to starten. Het schoolbestuur heeft in de
  planning met deze startdatum rekeninggehouden. Wij verwachten geen
  vertraging.
  Vraag 5: Voor wiens rekening zijn de eventuele extra kosten van de renovatie door
  vertraging?
  Antwoord: Het budget voor de renovatie betreft de subsidievan het rijk en van de gemeente,
  alsmede het bedrag dat het schoolbestuur zelf bijlegt. Dit bedrag, ruim € 9,7
  miljoen, is taakstellend. Extra kosten door vertraging zijn nu niet aan de orde.
  Vraag 6: Behalve miljoenen van de gemeente in de renovatiekosten,heeft de
  gemeente ook meer dan € 100.000 uitgetrokken om de multifunctionele
  ruimte in de school geschikt to maken voor grootschalige evenementen
  van verenigingen.Zijn alle investeringen reeds gedaan? Kunnen alle
  evenementen doorgaan?
  Antwoord: De gemeente heeftgelden beschikbaargesteldom in de school een
  multifunctioneleruimtevoor (grootschalige) evenementenvan verenigingento
  realiseren. De basisaanpassingenhebben plaatsgevondenen de ruimte is al in
  gebruik geweest voor een aantal evenementen.Inmiddels is gebleken dat met
  name het inrichtenen weer terugbrengenvan de ruimte voor onderwijsdoeleinden
  problemenkunnenopleveren. De onderwijsfunctiein de school mag niet onder
  druk komento staan. Hierover wordt momenteeloverleg gepleegd met de directie
  van de school. In afwachtingvan de resultatenvan dit overlegzijn de nog
  resterende investeringenvoorlopig uitgesteld.
  Vraag 7: Naast de beschreven onverwachtefinanciele problematiek,bereiken ons
  als fractie ook regelmatig berichten van verenigingenen organisatiesdie
  aangeven dat organisatievan grootschalige evenementen in het Connect
  College op grote praktische problemen stuit en met name veel extra inzet
  en mankrachtvergt met betrekking tot het opbouwen, inrichten en weer
  voor schoolactiviteiten geschikt maken van de multifunctionele ruimte voor
  Pagina 2 van 3 – D – 198652
  Gemee
  to ECht-Susteren ufl-