Artikel 33 vragen Rattenplaag Koningsbosch

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren

Postbus 450

6101AL Echt-Susteren

Koningsbosch, 22 april 2021

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde

Betreft: Rattenoverlast Koningsbosch

Geacht college,

Koningsbosch wordt al jaren lang geplaagd door rattenoverlast. Momenteel lijkt er sprake te zijn van een ware plaag. Natuurlijk weet iedereen dat het niet opruimen van de woonomgeving en etensresten in de tuin deponeren bijdragen aan de overlast. Ook voeroverschot en overdadig voeren van vogels kan overlast in de hand werken. Daarnaast zijn de graanakkers die niet geoogst worden ten dienste van de leefomgeving van de hamster, misschien wel de grootste oorzaak van de overlast/plaag. Op en aan de randen van deze akkers kan iedereen constateren dat er gigantische rattenburchten zijn. Zodra na de winter de akkers worden bewerkt en voor de ratten het voedselaanbod (graan) verdwijnt trekken de ratten naar de woonwijken. Bij woningen aan de Prinsenbaan, Op de Driessen, Mauritshof, Haverterstraat, Koestraat en Kerkstraat (deze opsomming is niet compleet) worden bewoners geconfronteerd met de ratten. Er zijn inwoners die ratten vangen of vergif strooien, maar dit gebeurt vaak niet professioneel met alle risico’s van dien. Het probleem wordt niet aangepakt bij de basis en daarom steekt de overlast steeds weer de kop op. Bovenstaande zorgt voor onrust bij de inwoners van Koningsbosch, anderen vragen zich of of er geen ziektes worden verspreid door het ongedierte.

Een en ander is voor Lijst Samenwerking aanleiding om hier vragen over te stellen aan het college.

1 Is het college op de hoogte van de rattenoverlast in Koningsbosch?

2 Is het college bereid om de overlast in beeld te brengen en professioneel te bestrijden?

3 In welke vorm en wanneer gaat het college dit communiceren met de inwoners?

4 Op welke wijze kan het hamsterproject worden gecontinueerd zonder dat dit leidt tot overlast?

5 Wat zijn de risico’s voor de volksgezondheid als er sprake is van een rattenplaag en hoe kunnen we die risico’s tot een minimum beperken?

Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.