Artikel 33. Hernieuwde onrust AZC Pey.

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren

Postbus 450                                                                                                                       

6100 AL Echt

Koningsbosch, 22 September 2021

Vragen Ex art 33 Reglement van Orde

Betreft: Hernieuwde onrust i.v.m. toename bewoners AZC te Pey

Geacht college,

Van meerdere buurtbewoners aan de Brugweg en de Houtstraat in Pey vernemen wij dat er weer sprake is van meer overlast van Asielzoekers in Pey. Het betreft o.a. het verkeersgedrag en het “inspecteren” van geparkeerde auto’s. Daarnaast ervaren buurtbewoners ook een toename van de populatie. Een en ander leidt er toe dat het gevoel van onveiligheid weer de kop op steekt. Mensen gaan over tot het aanschaffen van beveiligingscamera’s en maken daartoe kosten, die niet te verhalen zijn. Anderen ergeren zich aan m.n. het verkeersgedrag. Lijst Samenwerking is van mening dat elke vluchteling recht moet hebben op onderdak en hulp op basis van humanitaire gronden. Een en ander mag echter niet ten koste gaan van het woongenot en leiden tot een onveilige gevoel bij buurtbewoners en belastingbetalers van onze gemeente. Collega’s uit de raad hebben hier eerder ook reeds vragen over gesteld. Ook voor ons is dit nu aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1 Welke klachten bereiken uw college m.b.t. bovengenoemde de laatste tijd?

2 Kan het college aangeven of het COA toenames van asielzoekers aangeeft bij de gemeente? Of wordt daarover niet gecommuniceerd?

3 Krijgen de nieuwe bewoners van het COA voorlichting over het verkeersgedrag in Nederland?

4 Welke mogelijkheden heeft  het college om te inventariseren hoe het gesteld is met het onveilige gevoel en is het college bereid een onderzoek te doen naar de thans heersende onrust?

5 Kunnen n.a.v. genoemde overlast sancties worden opgelegd, die in de verlengde overeenkomst tussen de gemeente en het COA zijn vastgelegd? Zo ja, wat zijn die sancties dan?

6 Heeft de huidige problematiek in Afghanistan directe gevolgen, bijvoorbeeld voor toename van de aantallen of andersoortige verdeling van herkomst of status voor het COA in Echt? Zo ja, Welke?

Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.