Artikel 33: Basisschool Slek

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. & W.,
Postbus 450,
61001 AL Echt.

betreft: Vragen ex. artikel 33 RvO.

Echt, 01-04-2020.

Geachte college,

In augustus 2020 heb ik vragen gesteld ex. artikel 33 RvO over de basisschool
op de Slek. Uw college heeft toen geantwoord dat de Raad over belangrijke
ontwikkelingen wordt geïnformeerd en dat er (op dat moment) niet gesproken
werd met het schoolbestuur over nieuwbouw te Pey.
Nepnieuws verspreiden is in deze tijd op elk niveau de normaalste zaak van de
wereld. Voor burgers is het moeilijk de waarheid te achterhalen.
In de strijd tussen het schoolbestuur van basisschool op de Slek en actiegroep
basisschool op de Slek wordt ook nieuws verspreid dat zich tegenspreekt.
Reden voor onderstaande vragen:

 1. Bent u nog altijd met ons van mening dat van belangrijke ontwikkelingen
  informatie verstrekt moet worden aan de Raad middels een
  Raadsinformatiebrief en dat nieuwbouw van een basisschool (in afwijking
  van een meerjarig investeringsplan) zo’n belangrijke ontwikkeling is?
 2. Hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen het schoolbestuur (Stichting
  Wijzers in Onderwijs) en het gemeentebestuur over de mogelijkheid van
  nieuwbouw?
 3. Zo ja, vanaf welke datum en welke locaties zijn daarbij in beeld?
 4. In een bericht van het schoolbestuur aan de ouders op het ouderportaal
  staat: “Vanuit de gemeente liggen er duidelijk plannen voor nieuwbouw
  voor de fusieschool”. Klopt deze informatie?
 5. Als het bericht klopt, waarom is de Raad niet op de hoogte gesteld over
  deze ontwikkelingen?
 6. Als het bericht klopt dat er plannen liggen voor nieuwbouw voor de
  fusieschool heeft het college indirect partij gekozen in het conflict tussen
  schoolbestuur en medezeggenschapsraad. Het college was door de Raad
  opgeroepen middels een unaniem aangenomen motie om zich in te zetten
  voor behoud van de basisschool op de Slek. Wat heeft het college wel
  gedaan om die motie uit te voeren? Heeft u ook gesprekken gevoerd met
  de medezeggenschapsraad en/of actiegroep?

 7. Met vriendelijke groeten,
  Jo Verheesen, raadslid Lijst Samenwerking.