Artikel 33: afschaffen “boodschappenboete” bijstandsgerechtigden

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,
Postbus 450,
6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: afschaffen “boodschappenboete” bijstandsgerechtigden

Susteren, 2 februari 2022

Geacht college,

In het dagblad de Limburger konden wij vandaag lezen dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen een
motie heeft aangenomen die het mogelijk maakt dat bijstandsgerechtigden in die gemeente
voortaan jaarlijks tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen ten behoeve van boodschappen of
kleding, zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun uitkering. Mogelijk zelfs dat dit bedrag nog
wordt vergroot tot 1700 euro voor bijstandsgerechtigden met inwonende kinderen onder de
achttien jaar. Deze regeling is een reactie op de enige tijd landelijk in het nieuws gekomen
zogenaamde “boodschappenboete”, die terecht door velen als hardvochtig en onrechtvaardig wordt
ervaren. Uit het betreffende krantenartikel blijkt eveneens dat vanuit de centrale overheid
ingestemd wordt met lokale vrijstellingsregelingen op dit gebied en dat inmiddels al diverse
gemeenten tot invoering hiervan zijn overgegaan. Onze fractie is een groot voorstander van
invoering van zo’n regeling ook in onze gemeente.
Naar aanleiding hiervan zou ik dan ook graag de volgende vragen willen stellen:

 1. Is het college bekend met de mogelijkheid tot invoering van een dergelijke
  vrijstellingsregeling voor bijstandsgerechtigden?
 2. Wordt er op dit moment binnen onze gemeente ook gewerkt aan het voorbereiden van de
  invoering van een vrijstellingsregeling voor bijstandsgerechtigden? Zo nee, waarom niet?
 3. Zo ja, kan het college dan aangeven wanneer een voorstel voor een dergelijke regeling
  tegemoet kan worden gezien en wat in hoofdlijnen de inhoud ervan is?
  Uw antwoorden zien wij graag op korte termijn tegemoet,

  Hoogachtend,

  Jos Wackers,
  raadslid Lijst Samenwerking