Artikel 33-vragen: Brandbrief jongerengroepen Susteren over behoud café d’n Hermeniezaal

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W.,
Postbus  450
6100 AL  Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Brandbrief jongerengroepen Susteren d.d. 10 januari 2022.

Susteren, 13 januari 2022

Geacht college,

Onze fractie heeft kennis genomen van bovengenoemde brief waar diverse jongerengroepen in Susteren het gemeentebestuur oproepen om het café van de Harmoniezaal, ook in de volksmond A3 genoemd, te behoeden voor sluiting.

Gisterenavond heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot een inventariserend onderzoek en behoeftepeiling ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van een centrale gemeenschapsaccommodatie voor de kern Susteren. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat er momenteel nog geen enkele concrete afspraken voor een gemeenschapsaccomodatie, in welke vorm dan ook, zijn gemaakt. Wel is duidelijk geworden dat de Harmoniezaal in Susteren als een zeer serieuze optie wordt gezien. Volgens de verkregen informatie  staan alle opties daarbij nog open en verdere stappen zullen pas worden ondernomen als de inventarisatieronde en behoeftepeiling is afgerond.  

Laat voorop staan dat onze fractie ook een voorstander is van een centrale gemeenschapsaccommodatie in de kern Susteren indien uit het thans in gang gezette inventariserend onderzoek inclusief behoeftepeiling blijkt dat daar voldoende draagvlak voor is.

Desalniettemin kunnen wij ons de zorgen van deze groep jongeren, zoals vermeld in de betreffende brandbrief goed voorstellen en delen wij deze ook.  Steeds meer (horeca)accommodaties verdwijnen uit het straatbeeld van onze kernen. Niet alleen in Susteren, maar ook in andere kernen van onze gemeente. Jongeren binnen onze gemeente worden hierdoor genoodzaakt om hun vertier elders te zoeken en zoals de jongeren aangeven, wil men dat (gelukkig) liever niet. Het bekende initiatief Echt Bruisend is een sprekend voorbeeld voor de vraag en behoefte van jongeren in het centrum van Echt. Maar duidelijk is dat dit probleem ook speelt in meer of mindere mate in alle kernen van onze gemeente. Het is dan ook in ons aller belang dat dit probleem op zijn waarde wordt geschat en in goede samenwerking gezorgd wordt voor passende accommodaties en gelegenheden voor jongeren in alle kernen. Lijst Samenwerking wil graag dat de politiek in Echt-Susteren zich hier sterk voor maakt. Jongeren hebben recht op een plek waar men zich kan treffen, waar men voor deze groep passende evenementen  en activiteiten kan organiseren en waar men het glas op een betaalbare manier samen kan heffen.

Onze vragen aan het college hierover:

1.  Deelt het college onze opvatting dat jongeren in onze gemeente in de grotere kernen recht hebben op een geschikte accommodatie?

2. Zo ja, op welke manier denkt het college hier de komende tijd dan invulling aan te geven?

3. Kan het college in dit licht bezien de noodoproep van deze jongeren in Susteren e.o. begrijpen en zo ja, aangeven op welke wijze rekening gehouden zal worden met hun vraag en behoefte in het geval er uiteindelijk gekozen zal worden voor de huidige Harmoniezaal als invulling van de centrale gemeenschapsvoorziening voor de kern Susteren?

4. Is het college bereid met deze jongeren in gesprek te gaan om serieus naar hun vragen en wensen te luisteren en samen te zoeken naar een passende oplossing?

5. is het college bereid om proactief in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van jongerengroeperingen uit de andere kernen, om ook hier de noden en wensen te inventariseren?

Met vriendelijke groet,

Har Peters,

raadslid Lijst Samenwerking.