Artikel 33-vragen: Huisvestingsproblematiek Basisschool in het Park te Susteren

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het College van B en W van de gemeente Echt-Susteren


Postbus 450

6100 AL Echt

Susteren, 29 September 2021

Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde
Betreft: huisvestingsproblematiek BS in ‘t Park

Geacht college,

Vanuit zowel ouders als andere betrokkenen, bereiken ons steeds meer vragen en zorgen omtrent de huisvesting van BS in ’t Park te Susteren.
Tijdens de hevige regenval eind juni heeft het schoolgebouw veel schade opgelopen, zo bleek uit de communicatie naar ouders als ook uit de foto’s en artikelen op de diverse (sociale) media. Ook medewerkers, ouders en vrijwilligers die hebben geholpen met het opruimen van de ravage in de dagen na de gebeurtenis, hebben geconstateerd dat er veel schade is. De schoollocatie is door de opgelopen schade thans onbruikbaar. Na een kortstondige periode van geen onderwijs is door snel handelen onderwijs op andere locaties mogelijk gemaakt. Leerlingen van de basisschool en peuterspeelzaal zitten nu verspreid over kinderopvang MIK (peuterspeelzaal), de voormalige basisschool te Roosteren (groepen 1 t/m 6) en het Connect College te Echt (groepen 7 en 8). Om dit mogelijk te maken wordt busvervoer ingezet voor de groepen 1 t/m 8 en zijn er ook afspraken gemaakt over aangepaste tijden waarop leerlingen les hebben of aanwezig moeten zijn voor busvervoer. Een compliment en dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen is hiervoor zeker op zijn plaats!

Tot op heden ontbreekt echter wel de verdere concrete informatievoorziening en communicatie over ‘hoe nu verder’. Zowel naar ouders als ander betrokkenen toe, die alleen weten dat deze situatie ‘voorlopig’ zo blijft, als ook richting de gemeenteraad over de gevolgen hiervan voor de huisvesting van de school en als gevolg daarvan mogelijke consequenties voor het gehele huisvestingsbudget voor scholen binnen de gemeente Echt – Susteren.
Door het ontbreken van adequate informatievoorziening, nemen de geruchten en de onzekerheid toe. Naar aanleiding van voorgaande, de volgende vragen;

 1. Herkent u het geschetste beeld dat er veel vragen zijn bij ouders en betrokkenen rondom de huisvesting van BS In ’t Park?
 2. Kunt u aangeven welke kosten in een bijzondere situatie als deze voor rekening van de gemeente komen, welke kosten voor schoolbestuur Kindante zijn, welke kosten voor een of meerdere verzekeringsmaatschappijen zijn en welke kosten voor eventueel andere partijen zijn?
 3. Kunt u naar aanleiding van bovenstaande gespecificeerd aangeven welke kosten voor rekening van de gemeente zijn geweest? Dit zou dan mogelijk de kosten omvatten voor het
  opnemen van de schade of eerste herstel van de schade, kosten noodzakelijk voor tijdelijke
  huisvesting, kosten voor vervoer of andere kosten die de gemeente mogelijk heeft moeten
  en/of willen maken.
 4. Kunt u aangeven welke kosten de gemeente tot einde dit kalenderjaar verwacht om de
  tijdelijke huisvesting mogelijk te maken?
 5. Kunt u aangeven welke herstelkosten voor rekening van de gemeente Echt – Susteren
  verwacht worden om het gebouw weer als volwaardig schoolgebouw te kunnen gebruiken?
  De zorgen, en soms ook wel ongerustheid, nemen toe omdat ouders niet weten op welke termijn de
  leerlingen terug kunnen naar hun eigen schoollocatie. In nieuwsbrieven of berichten op ouderportaal
  Isy dat de school gebruikt, wordt daar niets concreet over vermeld. Op de website van de school is op
  de homepage de meest recente informatie onder het kopke ‘actueel’ informatie van begin juli over
  dat leerlingen het afgelopen schooljaar konden afmaken op andere locaties binnen de gemeente
  Echt – Susteren. Tijdens oudergesprekken kan er ook geen antwoord gegeven worden door leraren
  op de vraag wanneer leerlingen weer teruggaan naar de schoollocatie in Susteren, daar ook zij
  aangeven dit niet te weten. Wel hebben de leraren intern mogen aangeven hoe hun ‘droomPark’ er
  uit zou zien, zo hebben wij begrepen. Het is zeker goed dat bij herbouw of herinrichting gekeken
  wordt naar een duurzame, eigentijdse invulling waarbij de wensen van de leraren worden
  meegenomen, maar dit voedt ook de gedachte bij menig ouder dat deze situatie, met huisvesting op
  andere locaties, lange(re) tijd gaat duren. Ook het uitblijven van duidelijk zichtbare werkzaamheden
  aan het schoolgebouw voedt het gevoel dat de huidige situatie nog wel enige tijd zal duren. Tot slot
  is het in deze tijden zeer lastig om bedrijven te vinden, die op korte termijn nog ruimte en middelen
  hebben om zulke grote werkzaamheden kwalitatief goed uit te voeren. Ook die wetenschap maakt
  dat de verwachtingen over een spoedige terugkeer naar de eigen locatie worden getemperd. Ook de
  gemeenteraad zelf is niet geïnformeerd over de huidige stand van zaken en verdere te verwachten
  ontwikkelingen.
 6. Kunt u aangeven wat de concrete verwachting is wanneer leerlingen van BS In ’t Park en de
  peuterspeelzaal weer gebruik kunnen maken van hun eigen schoollocatie in Susteren?
 7. Gelet op de duurzaamheidsambities en de opgaven die er liggen op dit gebied binnen de
  gemeente; bent u voornemens om het schoolgebouw bij de werkzaamheden meteen ook te
  verduurzamen en zo ja, aan welke concrete maatregelen wordt er dan gedacht?
 8. Lijst Samenwerking heeft reeds meermaals aandacht gevraagd voor de ventilatie van en in
  schoolgebouwen. Bent u voornemens passende ventilatie meteen integraal mee te nemen
  in de werkzaamheden in het schoolgebouw van BS In ‘t Park?
 9. Bent u bereid om met schoolbestuur Kindante in gesprek te gaan en extra aandacht te
  vragen voor de communicatie naar ouders en andere betrokkenen omtrent de huisvesting, in
  het bijzonder ook onze gemeenteraad?
  Door het uitblijven van duidelijkheid over de termijn van huisvesting op andere locaties, hebben de
  eerste ouders reeds andere keuzes gemaakt. Het betreft dan met name ouders waarvan de kinderen
  4 jaar worden in de loop van dit schooljaar en niet willen dat hun kind (mogelijk) meteen met een
  bus naar de locatie Roosteren wordt gebracht. Ook diverse ouders met reeds een of meerdere
  kinderen reeds ingeschreven bij BS In ’t Park, geven aan te overwegen om hun kind(eren) bij een
  andere school aan te melden als deze situatie langer duurt.
 10. In hoeverre is er reeds door u met schoolbestuur Kindante gesproken over de mogelijke
  consequenties voor de huisvesting als de huidige situatie langer voortduurt?
  De huidige problematiek van de wateroverlast kan niet los worden gezien van alle eerdere
  problemen die er in dit gebied al waren en nog steeds zijn. Ook sporthal de Reinoudhal kent al sinds
  haar bouw problemen met wateroverlast. Eerder stelde collega raadslid Har Peters hier ook al artikel
  33 vragen over. Ook de actuele situatie van de Reinoudhal is nog steeds zorgelijk; douches zijn
  bijvoorbeeld nog steeds niet in gebruik, gebruikers worden geconfronteerd met beperkingen in de
  mogelijkheden en het gebouw vertoont nog steeds sporen van wateroverlast. Bij bijvoorbeeld
  wedstrijden die gespeeld worden in de Reinoudhal dient om te douchen nu uitgeweken te worden
  naar de douchefaciliteiten van de nabijgelegen brandweerkazerne. Hoewel ook hier gezocht is naar
  een passende oplossing voor in ieder geval de korte termijn, is dit natuurlijk ook geen duurzame
  oplossing. Het zijn noodoplossingen voor een reeds lange tijd bestaande problematiek.
  Gelet op de reeds vele jaren bestaande wateroverlast in dit gebied;
 11. Welk onderzoek vindt er op dit moment plaats naar het vinden van een structurele oplossing
  voor de waterproblematiek in dit gebied? Indien er uit onderzoeken mogelijk al structurele
  oplossing bekend zijn, welke mogelijke oplossingen betreft dit?
 12. Zijn of worden er op dit moment scenario’s besproken, bekeken en/of ontwikkeld waarin
  huisvesting van de Reinoudhal en/of BS In ’t Park op een andere locatie wordt gerealiseerd
  als de huidige locatie?
  Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet.
  Met vriendelijke groet,
  Toine Bocken, raadslid Lijst Samenwerking.