Algemene ledenvergadering 14-3-2024

In Algemeen door Redactie

Besluitenlijst: Algemene ledenvergadering Lijst Samenwerking
Vergadering ALV d.d.: 14 maart 2024 19:30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Patronaat Sint Joost

 1. Opening en mededelingen
 • De voorzitter opent om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) en doet melding van de afmelding van een aantal leden.
 • Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de in het afgelopen jaar overle-den leden van Lijst Samenwerking.
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 1. Notulen ALV 12 juli 2023
  Het verslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller.
 2. Inhoudelijk verslag 2023 door de secretaris
  De secretaris doet inhoudelijk verslag over 2023.
 3. Financieel verslag 2023 door de penningmeester
  Het verslag wordt door de penningmeester toegelicht. Het verslag is 11 januari 2024 ge-controleerd door de kascontrolecommissie. De commissie verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. Het verslag wordt door de ALV vastgesteld.
 4. Begrotingen 2024 en 2025
  De begrotingen 2024 en 2025 worden door de penningmeester toegelicht. De begrotin-gen worden door de ALV vastgesteld.
 5. Benoemen kascontrolecommissie 2024
  De kascontrolecommissie 2024 wordt benoemd.
 6. Verkiezing bestuursleden
 • Twee bestuursleden zijn statutair aftredend. Beiden zijn herkiesbaar.
 • Door de vereniging zijn geen andere nieuwe bestuursleden voorgedragen.
 • De ALV stemt in met de herbenoeming van de 2 bestuursleden.
 1. Blik op de toekomst
  Door de voorzitter, fractievoorzitter en secretaris wordt vooruitgekeken op de zowel be-stuurlijke als politieke toekomst waarbij de gemeenteraadsverkiezingen 2026 de focus zijn.
 2. Rondvraag
  De ingebrachte suggestie van een lid wordt door het bestuur onderschreven.
 3. Sluiting
  De voorzitter sluit de vergadering om 20:45 uur.