Algemene Beschouwingen 2024

In Raadsvergadering door Redactie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2024.

INLEIDING.

Voorzitter, voor ons liggen ter bespreking de rekening 2022, 1e bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024. Belangrijke financiële beleidsstukken voor onze gemeente met een indrukwekkend aantal pagina’s, ruim 500 naar ik meen, met cijfers, tabellen, berekeningen, toelichtingen, conclusies etc. Op zijn zachtst gezegd een flinke klus om deze stukken te bestuderen en er vervolgens ook nog iets van te vinden. Toch een van de hoofdtaken van de gemeenteraad. Zoals afgesproken hebben wij als fractie in eerste instantie schriftelijke vragen gesteld. Tot onze verbazing en verrassing werden dat er uiteindelijk ruim meer dan 100. Een dusdanig groot aantal dat wij ons afgevraagd hebben of het aan ons zelf lag dat wij zaken echt niet begrepen of dat er toch daadwerkelijk een aantal zaken niet juist waren weergegeven. In de commissie Algemene Zaken hebben wij dan ook maar onze excuses voor ons vermeende onbegrip aangeboden. Natuurlijk was dit ironisch bedoeld en is uit de uitgebreide nota van wijzigingen van 28 pagina’s die aan de rekening 2022 is toegevoegd gebleken dat een aantal vragen en opmerkingen meer dan terecht waren. Naast een aantal tekstuele aanpassingen baren in elk geval ook financiële omissies van bijna 1 miljoen de nodige zorgen. Laat overigens duidelijk zijn dat wij alle waardering hebben voor de geleverde ambtelijke inspanningen. Ieder jaar weer is het een hele klus. Begrijpelijk ook dat hierbij fouten worden gemaakt of dat er vragen ontstaan naar aanleiding van onduidelijkheden. Waar wordt gewerkt worden nu eenmaal fouten gemaakt. Geen probleem. Het aantal en de grootte dit jaar is echter wel opvallend. Blijkbaar ontbreekt het op de een of andere wijze aan een stukje hoognodige “control” op het allerhoogste ambtelijke niveau en op bestuurlijke niveau. Zoals gezegd hebben de technische vragen een nota van wijziging noodzakelijk gemaakt van maar liefst 28 pagina’s en 12 onderwerpen. Het betreft hier onderwerpen en bedragen van dien omvang dat je niet kunt spreken van een simpele slip of de pen. Graag vernamen wij van de portefeuillehouder hoe hij dit grote aantal omissies kan verklaren en vooral ook hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Tot slot zijn ook na de schriftelijke beantwoording alsmede de beantwoording in de commissie algemene zaken een aantal zaken nog steeds niet duidelijk, vandaar dat wij zeker op het gebied van de financiële huishouding an sich opnieuw nog een aantal vragen en opmerkingen hebben.

Zoals gezegd hebben wij binnen onze fractie afgesproken onze inbreng per onderwerp te verdelen over een viertal fractieleden. Collega Jo Verheesen zal nu na deze inleiding als eerste het woord verder voeren, waarna we tijdig zullen aangeven wie het stokje daarna overneemt.

 1. FINANCIEN

Zowel bij de behandeling van onder meer de jaarrekening 2021 in de raadsvergadering van 6 juli 2022 en ook bij de behandeling van de begroting 2023 in de raadsvergadering van 3 november 2022 hebben wij gewezen op de grote jaarlijkse overschotten. De laatste 5 jaar gemiddeld € 1,4 miljoen. Het rekeningoverschot van 2022 overtreft alles. Maar liefst € 2.939.000! Een meer dan verdubbeling van de overschotten uit de voorgaande jaren. Daarnaast is er in de 2e bestuursrapportage 2022 ook nog eens bijna € 3,5 miljoen overgeheveld naar 2023. In totaal is er dus achteraf onnodig meer dan € 6,4 miljoen beslag gelegd op middelen waarvoor onze inwoners belasting hebben betaald. In de vergadering van de commissie AZ van 21 juni werd dit overschot gebagatelliseerd. Het was slechts 3% op een begroting van € 100 miljoen en het is een landelijke trend dat veel gemeenten een groot rekeningoverschot hebben. Dat klopt inderdaad, maar in deze gemeente is het structureel om een groot rekeningoverschot te hebben.

En dan te bedenken dat de coalitie in november 2022 instemde met een jaarlijkse ozb-verhoging van 3,25%. Wij hebben vorig jaar al aangegeven dat dat totaal onnodig is en meerdere alternatieven aangedragen om een sluitende begroting te maken, zonder deze onnodige belastingverhoging. Terwijl onze inwoners te kampen hebben met torenhoge inflatie en stijgende energieprijzen vindt de coalitie het noodzakelijk hier nog een schepje bovenop te doen. We hopen dat u de aangekondigde verhogingen van de ozb in 2024 en de volgende jaren nog eens wilt heroverwegen. Het overschot van 2022 en de voorgaande jaren toont aan dat er voldoende rek in de begroting zit om de verhoging teniet te doen. Sterker nog, om de ozb te verlagen.

Van het overschot wordt € 2.1 miljoen toegevoegd aan de reserves. Reserves die gezien het uitstekende weerstandsvermogen van de gemeente toch al meer dan toereikend zijn. Wij hebben in onze schriftelijke technische vragen en in de vergadering van de commissie AZ van 21 juni al aangetoond dat dit weerstandsvermogen uiteindelijk nog veel groter is. De reserve vermindering kapitaallasten ter hoogte van € 5.080.000 op 1 januari 2023 maakt daar ook nog deel van uit. In totaal heeft de gemeente meer dan € 10 miljoen aan algemene reserves.

Gezien de meer dan gezonde financiële situatie van de gemeente, de jaarlijkse overschotten en de enorme reserves willen wij bij de kadernota 2024 de volgende moties indienen: 1e motie: geen OZB verhogingen in 2024 en voor 2024 en volgende jaren: 2e motie: om bestaande regelingen voor mensen die het niet breed hebben waarin 120% van de bijstandsnorm wordt gehanteerd te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm; een 3e motie: afschaffen van de hondenbelasting, een 4e motie: de subsidies voor verenigingen te verhogen met 10% en een 5e motie: om controle op leges voor huisvesting arbeidsmigranten in te voeren.

Vanaf vorig jaar is uw college ons al bang aan het maken met het zogenaamde ravijnjaar 2027. Een jaar waarin volgens de prognoses de algemene uitkering fors terug zou lopen. Het was voor ons al een teken aan de wand dat u het vorig jaar presteerde om de raad pas 6 weken na het verschijnen van de meicirculaire 2022 informeerde over de financiële gevolgen hiervan. Dat was een week nadat de financiële stukken waaronder kadernota 2023 in de raad werden vastgesteld. Het was duidelijk dat de meicirculaire van vorig jaar de toch al goede financiële positie van de gemeente en de jaarlijkse begrotingsoverschotten alleen maar verhoogde. En niet met tonnen maar met miljoenen.

Lijst Samenwerking heeft gewezen op de ervaring dat wat betreft kortingen op de algemene uitkering ‘de soep meestal niet zo heet gegeten wordt als dat die wordt opgediend’. Wij gaven u in herinnering de herijking van het gemeentefonds waarvan een aantal jaren geleden werd gevreesd dat de gemeente een nadeelgemeente zou zijn. Er werd toen uitgegaan van een nadeel van ruim € 1,5 miljoen ging. Uiteindelijk is gebleken dat de gemeente een voordeelgemeente is geworden van de herijking.

Ook dit keer lijkt het weer met een sisser af te lopen. We merkten bij het stellen van de schriftelijke technische vragen al op dat we het woord ‘ravijnjaar’ in geen enkel stuk terugvonden. Volgens de meicirculaire 2023 die 31 mei 2023 is verschenen en waarover we nu op 20 mei werden geïnformeerd blijkt dat de algemene uitkering in 2027 ruim € 1,1 miljoen hoger is dan waarmee vooraf rekening werd gehouden. Het valt dus allemaal wel weer mee…

Onze fractie heeft bij het stellen van de schriftelijke technische vragen gesignaleerd dat bij een 2-tal onderwerpen de ‘plus’ en de ‘min’ verwisseld zijn. Dit had aanzienlijke financiële gevolgen, de totalen van de jaarschijven 2026 en 2027 zijn in werkelijkheid € 844.000 lager dan gepresenteerd in de bestuursrapportage 2023. Het verwondert ons dat uw college dit niet corrigeert via een nota van wijziging. Een van onze commissieleden AZ heeft daar nog expliciet naar gevraagd op 21 juni. Geantwoord is dat deze misser pas wordt gecorrigeerd bij de 1e begrotingswijziging 2024 die in november 2023 aan de raad wordt voorgelegd. Het mag duidelijk zijn dat wij als fractie LS op deze manier niet kunnen instemmen met een bestuursrapportage waarvan de bedragen niet juist zijn. Hetzelfde geldt voor de kadernota 2024 omdat de totalen van de bestuursrapportage hierin doorwerken. Het zou ons verbazen als de fracties van de coalitie wel instemmen met deze stukken. Dan neem je een besluit waarvan duidelijk is dat dit niet juist is.

Omdat uw college niet bereid is een nota van wijziging te maken en wij als fractie LS ook graag willen instemmen met de bestuursrapportage 2023 en de kadernota 2024 willen we een tweetal amendementen hierover indienen.

 1. LEEFBAARHEID

Het tweede hoofdpunt van de Algemene Beschouwingen betreft de leefbaarheid in onze gemeente met haar vele kernen. Onder leefbaarheid wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen fysieke omgeving, sociale omgeving en veiligheid. De gemeente investeert fors in het gemeenschapshuizen zodat in elke kern de basis aanwezig is. Maar behalve in gebouwen en stenen zal er de komende jaren ook fors geïnvesteerd moeten worden in activiteiten. Uit landelijk onderzoek van o.a. het RIVM blijkt dat onze gemeente wat betreft eenzaamheid fors negatief afwijkt van het landelijk gemiddelde. Eenzaamheid doorbreken begint aan de keukentafel. Reeds vaker hebben wij gepleit voor een meer integrale aanpak vanuit de gemeente: één vast aanspreekpunt voor de burger binnen het sociale domein. Zaken als uitkering; tegemoetkoming, armoede, schulden, WMO, hulpverlening etc. gebeurt door te veel verschillende professionals die soms van elkaar niet weten wat er allemaal binnen een gezin aan de hand is. Het wordt nog erger als er ook hulp van buitenaf nodig is. Natuurlijk de thans in te vullen vacature sociale boekhouder vinden wij als fractie een prima ontwikkeling. Maar ook deze oplossing zal pas echt resultaat gaan opleveren als er integrale afstemming mogelijk is. Graag dan ook alle aandacht en inzet hiervoor.

Het voorzieningenniveau neemt zienderogen af. Basisscholen worden opgeheven, banken verdwijnen, winkels in de kleinere kernen sluiten, openbaar vervoer wordt minder en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Reeds jaren pleit Lijst Samenwerking ervoor dat het college minstens één keer per 2 jaar elke kern bezoekt om over dit soort zaken in overleg te gaan en te horen wat er leeft en speelt onder de mensen. De basisschool op de Slek zal nog één schooljaar voor een kleine groep leerlingen open blijven, waarna ook deze basisschool, de derde in onze gemeente, haar deuren sluit. Werd jaren geleden nog een nieuwe school gebouwd op de Slek omdat de leerlingenprognoses dat rechtvaardigden, met het besluit van het schoolbestuur, zijnde één persoon, komt daar een einde aan, ondanks verzet vanuit de kern en de ouders. Steun van het gemeentebestuur heeft men op de Slek hierbij –helaas- niet gevoeld. Bij de nieuwbouw van de basisschool op de Slek heeft de gemeenteraad extra geld beschikbaar gesteld om meer ruimte te bouwen t.b.v. het verenigingsleven. Wij willen na het opheffen van de school op de Slek dat het gebouw ten dienste komt van het verenigingsleven en roepen het college op hier in een vroeg stadium met de verenigingen op de Slek over te overleggen, zodat het gebouw niet leeg komt te staan. Wij dienen daarvoor een motie in.

De vorige Algemene Beschouwingen ontkende het college dat er met het schoolbestuur gesproken is over nieuwbouw van de basisschool in Peij. Is er op dit moment wel al gesproken met het schoolbestuur over nieuwbouw in Peij?

Ten aanzien van schoolgebouwen in zijn algemeenheid, horen wij graag van het college of de huisvesting nog passend is voor de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Het flink stijgend aantal VVE-indicaties van de peuterspeelzaal en het toenemende aantal kinderen met een initiële NT2 achtergrond als voorbeelden van zaken die impact hebben op de huisvesting van scholen. Zijn er scholen waarvan de huisvesting onder druk staat of onder druk komt door deze ontwikkelingen? Zo ja, welke locaties betreft dit en welke concrete maatregelen neemt het college dan op dit passend op te lossen?

Met het verdwijnen van veel voorzieningen is het verenigingsleven vaak de belangrijkste bijdrage aan de leefbaarheid van een kern. Het verenigingsleven met haar vrijwilligers wordt vaak het cement van de samenleving genoemd. In dit verband pleiten wij ervoor dat ook middels subsidie tot uiting te brengen. Al meer dan 6 jaar heeft het verenigingsleven en haar vrijwilligers geen subsidieverhoging meer gekregen. De kosten zijn ook voor het verenigingsleven alleen maar gestegen. Loonkosten, huurkosten, inflatie, energiekosten zijn zaken die ook voor het verenigingsleven spelen. Daar waar professionele instellingen wel een hogere bijdrage krijgen in 2024, geldt dat niet voor ons verenigingsleven en onze vrijwilligers. Bij het hoofdpunt financiën hebben wij een motie aangekondigd om de subsidies te verhogen met 10% om daarmee een grotere bijdrage te leveren aan het verenigingsleven en haar vrijwilligers in het belang van de leefbaarheid in de kernen.

Leefbaarheid en veiligheid horen bij elkaar zo hebben wij aangegeven in het begin van dit hoofdpunt. In de gebiedsvisie Pey is al veel gerealiseerd en wordt er de komende jaren nog veel uitgevoerd. Na de onlangs gereedgekomen reconstructie van de Clarastraat nabij de Jan Linders, hadden bewoners van het nieuwe appartementencomplex t.o. de Jan Linders en inwoners van Peij verwacht dat de situatie bij de pinautomaat zou verbeteren. Niets is minder waar; integendeel. Bewoners maken zich nog altijd zorgen over een ramkraak zo vlak bij hun woning en de locatie van de pinautomaat zorgt voor een verkeersonveilige situatie; ongeoorloofd parkeergedrag en een gevoel van onveiligheid. Lijst Samenwerking pleit ervoor, in navolging van Susteren en Nieuwstadt om de pinautomaat te verplaatsen in overleg met de bewoners en de Klankbordgroep Groot Peij. Wij dienen daarvoor een motie in.

 1. OPENBAAR GEBIED

Onze gemeente kent veel openbaar gebied. Onze gemeente afficheert zich graag als groene gemeente. Helemaal niks mis mee, maar zo groen als dit jaar is wellicht ook net een beetje overdreven. Bekend is dat de firma die door de gemeente is ingehuurd voor het groenonderhoud op z’n zachtst gezegd de zaken niet helemaal onder controle heeft, met alle gevolgen van dien. Verdere uitleg hoeven we hier niet te geven. Graag vernamen wij van de portefeuillehouder een duidelijke uiteenzetting over de achtergronden en oorzaken van de grote achterstanden op het gebied van groenonderhoud, maar vooral ook over reeds genomen maatregelen en nog te nemen maatregelen, waardoor de huidige problemen en overlast binnenkort tot het verleden gaan horen. In deze reactie vernamen wij in elk geval ook hoe is of wordt omgegaan met het boetebeding in de overeenkomst met de aannemer. Is dit boetebeding daadwerkelijk gehanteerd en belangrijker nog, zo ja, zijn de vastgestelde boetes ook daadwerkelijk geïnd. Tevens hadden wij in dit verband graag uitleg gehad over de consequenties van het recent uitgebrachte rapport met betrekking tot de organisatie van onze buitendienst. Wat gaat er nu concreet gebeuren de komende jaren op het gebied van groenonderhoud binnen gemeente? Hoe verwacht het college met deze oplossing het huidige probleem een keer daadwerkelijk te kunnen aanpakken en oplossen?

Tot slot mag in dit kader ook de aandacht voor de zogenaamde exoten niet ontbreken. Al diverse jaren vraagt onze fractie om aanpak en bestrijding. In de praktijk ervaren wij niet of nauwelijks resultaat, terwijl de overlast letterlijk met de dag groeit en toeneemt. Hoe stoppen wij dit probleem voordat het ons letterlijk over het hoofd groeit?

In januari van dit jaar bespraken wij de wegbeheer nota, een nota waar wij als fractie uitgebreid op zijn ingegaan vanwege de vele bedenkingen die wij hierbij hadden. Wij constateren nu dat op basis van precies die bedenkingen en voorstellen die wij destijds deden, nu aanpassingen en bijstellingen zijn opgenomen. Nogmaals vragen wij aandacht voor zorgvuldige en reële afwegingen aan de voorkant, in plaats van grootschalig bijstellen achteraf. Als het gaat over de uitvoering van werkzaamheden op- en aan wegen, blijft bij veel inwoners vooral veel frustratie na uitgevoerde werkzaamheden. De kwaliteit van de teruggelegde trottoirs is regelmatig beneden alle peil, de informatievoorziening omtrent werkzaamheden vaak slecht en gevaarlijke verkeerssituaties resteren meer dan eens na de werkzaamheden. Vele stoepen en wegen zijn afgelopen tijd geopend voor riolering en elektriciteitskabels, voor nog meer straten staat dit op het programma. We constateren nu vele verzakkingen, beklinkerde in plaats van geasfalteerde wegen, zand en kiezel op het wegdek met valpartijen en botsingen tot gevolg, bankjes die teruggeplaatst worden op totaal ongepaste zithoogtes en meer van dergelijke problematieken. Kan het college aangeven hoe uitvoerende partijen worden aangesproken op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en ook hoe het college denkt verder te kunnen verbeteren? Is het college bereidt om een actuele lijst met projecten van wegen waaraan werkzaamheden plaatsvinden op de vernieuwde website van de gemeente te plaatsen?

Dan een heel ander onderwerp. Regelmatig bereiken onze fractie klachten over overlast als gevolg van frequent sluipverkeer via de Rijksweg Zuid en de Ruijtersweg door en richting de buurtschap Gebroek. Overlast die we zelf met eigen ogen regelmatig waarnemen en ervaren. Na de positieve herinrichting van de Gebroekerstaat dient ook een adequate oplossing voor dit probleem te worden gevonden. Herinrichting van de Ruijtersweg als zogenaamde “fietsstraat” zou wellicht het grootste gedeelte van sluipverkeer kunnen voorkomen. Graag een toezegging van de portefeuillehouder om dit te onderzoeken en te zorgen voor een passende oplossing.

 1. WONEN

Over wonen kan veel gezegd worden. Laten we beginnen bij het belangrijkste uitgangspunt dat voor onze gemeente is geformuleerd door het college: 500 woningen bouwen in deze regeerperiode van 4 jaar. In het eerste jaar 2022 zijn 118 woningen gereed gemeld: in de lijn met de 500 woningen die in 4 jaar gerealiseerd moeten worden. Goed dus. Hoe is de stand van zaken wat betreft het eerste half jaar van 2023: hoeveel woningen zijn er gereed gemeld en hoeveel nieuwe vergunningen zijn er afgegeven ? Gezien de dip in het bouwen verzoeken wij het college met klem om alle bouwinitiatieven voortvarend op te pakken én te begeleiden. Met name innovatieve en duurzame bouwprojecten met uitstraling zouden moeten kunnen rekenen op extra aandacht en steun van het college.

In de jaarrekening 2022 staat op blz. 18 en 19 een overzicht van de bouwplannen voor de komende jaren. Wij missen in het overzicht de woningbouwplannen voor de komende jaren in m.n. de kernen Dieteren en St. Joost. Betekent dit dat de gemeente geen initiatieven neemt in deze kleine kernen? Als het gaat om leefbaarheid hebben we zojuist betoogd dat ook woningbouw een belangrijke bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van een kleine kern. In St. Joost en Dieteren beschikt de gemeente bovendien over gronden. Is het college bereid in overleg met de bewoners te komen tot woningbouwplannen in Dieteren en St. Joost in deze regeerperiode? In de onlangs gepresenteerde gebiedsvisie voor de kern Dieteren wordt weliswaar gesproken over woningbouw, maar dit is weinig concreet. Voor de kernen Maria Hoop en Koningsbosch worden woningbouwplannen genoemd. Wij hopen dat de plannen in Maria Hoop deze regeerperiode wel tot ontwikkeling komen. Hoe is de stand van zaken m.b.t. de plannen in Koningsbosch.

Lijst Samenwerking heeft reeds eerder aangegeven voorstander te zijn van het zo evenredig mogelijk verdelen van de te bouwen woningen over alle kernen. Helaas kiest dit college daar niet voor. In dit verband wijzen wij u op de toezegging die de portefeuillehouder namens het college de vorige Algemene Beschouwingen deed. Ik citeer: “de woonvisie breed in de samenleving en in de kernen te bespreken zal door de wethouder met een positieve grondhouding bekeken worden”. Het lijkt er op dat de wethouder er inderdaad met een schuin oog naar gekeken heeft maar meer ook niet. Jammer. Een gemiste kans om de burgers in de verschillende kernen bij het belangrijke thema van bouwen in alle kernen te betrekken.

Lijst Samenwerking vindt het belangrijk dat er voor alle doelgroepen gebouwd wordt. In dat verband kondigt u in de eerste bestuursrapportage 2023 een woningbehoefteonderzoek aan. Natuurlijk had zo’n onderzoek in de begroting 2023 thuisgehoord. Het college geeft aan geen individuele vraagstukken te hebben en dus ook geen extra geld buiten de € 25.000 van het onderzoek zelf nodig te hebben. Als het onderzoek antwoord geeft op de vraag naar de woningbehoeften bij de verschillende doelgroepen, dan is dat verder voor Lijst Samenwerking ook akkoord. Wij zouden in elk geval antwoord willen hebben op de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen, met name: arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, statushouders, jongeren, senioren en de woningbehoefte per kern. Als het gaat om de woningbehoefte voor doelgroepen, missen we in het overzicht in de jaarrekening de 10 woningen voor PSW aan de Heerweg die volgens de gemaakte prestatieafspraken met Nester in 2023 opgeleverd moeten worden. Wat is de stand van zaken van dit project?

Ook de stand van zaken wat betreft de 20 jongerenwoningen aan de Heerweg, welke volgens de prestatieafspraken met Nester ook dit jaar opgeleverd zouden worden, zouden we graag willen weten.

Nu we het toch hebben over de prestatieafspraken met Nester voor 2023: In 2023 wordt het project zorg & co gestart. Hoe is de stand van zaken? Ook in 2023 wordt in één kern een pilot leefbaarheid gestart om vervolgens over de andere kernen uit te rollen. Hoe is de stand van zaken van dit project? Bij het onderdeel duurzaamheid zullen we nog terugkomen op een aantal andere prestatieafspraken met deze woningstichting.

Bij de prestatieafspraken wordt ook het huisvesten van statushouders genoemd. Hoe is op dit moment de stand van zaken in Echt-Susteren. Voldoen we aan de eisen van het Rijk ? Welke belangrijke ontwikkeling kunt u noemen in onze gemeente qua huisvesting en dientengevolge ook het onderwijs en de begeleiding van statushouders?

Tot slot heeft onze fractie enkele vragen met betrekking tot vermeende Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen in onze gemeente. Een tijd geleden hebben wij als fractie al vraagtekens gezet bij mogelijke ontwikkelingen op dit gebied binnen onze gemeente. Vraagtekens met betrekking tot überhaupt nut en noodzaak van dergelijke ontwikkelingen omdat een aantal maanden geleden door de provincie een rapport uitgebracht is waaruit duidelijk geconstateerd kan worden dat de doelstelling van dit traject inmiddels volledig zijn behaald. Vraagtekens ook met betrekking tot de keuze van mogelijke locaties binnen onze gemeente voor dergelijke ontwikkelingen. Welke criteria liggen hieraan ten grondslag en waarom wordt de raad hierin niet gekend omdat het toch gaat om significante ruimtelijke ingrepen in het buitengebied. Via bewoners en uit eigen waarneming hebben wij begrepen dat er momenteel een ruimte voor ruimte project in de buurtschap Baakhoven wordt voorbereid. Inmiddels heeft ons ook een uitnodiging voor een informatieavond op 11 juli a.s. hierover bereikt. Onze fractie kan haar ogen niet geloven. Net zo min als de bewoners van de kern Baakhoven zelf. Graag vernamen wij de hoed en de rand hiervan. Het moge duidelijk zijn dat onze fractie om diverse redenen een fel tegenstander van deze ontwikkeling op deze ongewenste locatie is.

 1. DUURZAAMHEID

Ook over duurzaamheid kan veel gezegd worden. Ook hier beginnen we bij het belangrijkste uitgangspunt dat voor onze gemeente is geformuleerd door het college: energie neutrale gemeente in 2040. Voortvarend werd gestart om op basis van het beleidskader zonneparken te komen tot 5 zonneparken welke in 2022 gerealiseerd moesten zijn. De bouw van het eerste park is gestart; informatie over de andere zonneparken vinden we niet terug in de financiële stukken die voorliggen. Kan het college de huidige stand van de zonneparken aangeven; dan wel in een raadsinformatiebrief daar dieper op in gaan? In dit verband vraagt Lijst Samenwerking nadrukkelijk aandacht voor het volgende: Eén van de belangrijkste pijlers voor de realisatie van zonneparken en éen van de 4 selectiecriteria was financiële participatie door burgers: 50% lokaal eigenaarschap gerealiseerd door de lokale gemeenschap. Daar is niets meer van over. Zonneparken realiseren is verworden tot een verdienmodel voor grondeigenaren en/of marktpartijen. Burgers zijn geen partij. Is het uw college bekend dat de energiecorporatie een lening van 1,8 miljoen euro is aangegaan met Zuidenwind omdat de benodigde eigen bijdrage met certificaten in zonneparken niet is gerealiseerd. Is het uw college bekend dat Zuidenwind heeft aangegeven niet in eerste instantie belangstelling te hebben in zonneparken maar in windenergie ? Is het uw college bekend dat Zuidenwind windenergie ook in Echt-Susteren wil oppakken?

Wat windenergie betreft kunnen we als Lijst Samenwerking kort zijn: op basis van de huidige informatie die we hebben gekregen van gemeente,via eigen onderzoek alsmede van de diverse belangenorganisaties in onze gemeente: Lijst Samenwerking wil géén euro meer uitgeven aan onderzoeken in windenergie in onze gemeente. Vandaar dat wij in dit verband ook een motie van deze strekking willen indienen.

Bij duurzaamheid zouden wij ook nog terugkomen op de prestatieafspraken met woningstichtingen. Als de gemeente in 2040 energie neutraal wil zijn, dan begint het met het verduurzamen van woningen; zeker de slechtste woningen qua energielabel. Van de ruim 14.000 woningen is 30% een huurwoning. De woningstichtingen bezitten daar 2800 woningen van. In de prestatieafspraken met de grootste woningstichting, Nester is voor 2023 vastgelegd dat er 4 woningen van het slechtste EFG label worden afgehaald. Ook is vastgelegd dat er op 4 woningen door Nester zonnepanelen worden gelegd. Nu we halverwege het jaar zijn de vraag aan de wethouder of deze aantallen gehaald worden en er inderdaad al 2 woningen beter zijn geïsoleerd en 2 woningen van zonnepanelen zijn voorzien? Voorzitter, u begrijpt dat we de draak steken met dit soort prestatieafspraken. Niet alleen de gemeente met zo’n ambitie op het gebied van duurzaamheid moet zich schamen; ook de woningstichting. Een woningstichting die bij het woningbouwplan Bloemenhof miljoenen verdiend op de grondexploitatie, maar het geld niet inzet in onze gemeente om op het gebied van woningbouw en duurzaamheid prestaties te leveren. Wij hebben over de grondexploitatie reeds eerder schriftelijke vragen ex artikel 33 gesteld. Deze zijn ook op de website van de gemeente terug te vinden. We hebben toen aangekondigd verder te zullen gaan met de geconstateerde feiten dat de woningstichting via een VOF miljoenen winst maakt, terwijl ze een verliesgevende grondexploitatie aan de gemeente voorlegt. Wij hebben het Ministerie van o.a. Volkshuisvesting dan ook gevraagd in haar toezicht houdende rol nader onderzoek in te stellen.

 1. OVERIGE ZAKEN

Tenslotte enkele losse vragen die volgens ons niet thuis hoorden bij de technische vragen ronden en ook niet ondergebracht konden worden bij de reeds verwoorde hoofdpunten:

Waarom krijgt het Cultuurhuis geld (€ 17.000) terwijl de gemeenschapshuizen slechts mee mogen liften met de energieprijzen die de gemeente betaald?

Binnensportaccommodaties; Onze fractie wordt nog steeds benaderd(nadat we in het verleden hier vaker art 33 vragen over hebben gesteld) door gebruikers van de Reinoudhal, met het feit dat de luchtbehandeling in deze hal een drama is. Deze voldoet duidelijk niet aan de gestelde eisen van deze tijd. Wanneer gaat uw college hier actie in ondernemen? Ook moeten we opmerken dat de “groene wand” die destijds met veel bravoure door de architect en college aan de buitenzijde van deze hal werd gerealiseerd, onder het mom van duurzaamheidsmaatregel, in zijn geheel verdwenen is. Wij zijn van mening dat ook hier het college moet zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze groene wand weer in ere te herstellen. Er zijn genoeg goede geslaagde project om ons heen. Kijk bv naar het gebouw van het Waterschap Peel en Maas in Roermond.

Daarnaast horen we graag van het college wat de actuele stand van zaken is rondom aanvullende voorzieningen nabij het voetbalcomplex, tenniscomplex en kinderopvang tussen Susteren en Dieteren. Met diverse verenigingen, dorpsraad als ook ondernemers is namens de gemeente gesproken over mogelijke ontwikkelingen hier. Mede gelet op onze eerdere vragen over wonen, duurzaamheid en sportaccommodaties, vernemen we gaarne van het college welke link of overlap al dan niet hiermee beoogd is?

Er wordt gesproken over de tevredenheid van de vormgeving en de redactie van het Waekblaad. Waar niet over gesproken wordt is de bezorging ervan. Vooral in het buitengebied, maar ook in andere kernen van onze gemeente wordt de burger dit blad onthouden. Hoe gaat uw college hiermee om?

Subsidie Music Night; Er wordt hier expliciet ingegaan op dit festival. Wij gaan er toch vanuit dat hetgeen hier geschreven wordt ook geldt voor het Koppelpopfestival in Susteren dat jaarlijks gehouden wordt? Zijn er nog andere evenementen waarvoor dit ook geldt?

Met betrekking tot het voormalige NOAV handbalcomplex in dit gebied moet opgemerkt worden dat de asfalt laag nog steeds niet verwijderd is van het terrein. In de koopovereenkomst is afgesproken dat deze binnen 5 jaar verwijderd moest zijn?

AMENDEMENT

(ex artikel 147b Gemeentewet en artikel 28 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 10

Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2023

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Besluit

tot de volgende wijziging op het onderhavige voorstel:

 1. De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen met dien verstande dat:
  1. op bladzijde 7 het totaal van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 316.801 (negatief) wordt gewijzigd in € 527.199 (positief);
  2. op bladzijde 7 het totaal van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 341.406 (negatief) wordt gewijzigd in € 502.594 (positief);
  3. op bladzijde 49 de bedragen in de kolommen 2026 en 2027 behorende bij onderwerp 3.10.9 (opschalingskorting) gewijzigd worden van € 1.185.000 (positief) in € 1.185.000 (negatief);
  4. op bladzijde 49 de bedragen in de kolommen 2026 en 2027 behorende bij onderwerp 3.10.10 (afboeken stelpost uitbreiding lokaal belastinggebied) gewijzigd worden van € 1.607.000 (negatief) in € 1.607.000 (positief);
  5. op bladzijde 49 het totaal van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 3.642.292 (negatief) wordt gewijzigd in € 2.798.292 (negatief);
  6. op bladzijde 49 het totaal van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 4.172.278 (negatief) wordt gewijzigd in € 3.328.278 (negatief);
 1. Begrotingswijziging nr. 8 (programmaniveau) vast te stellen met inachtneming van de onder 1c en 1d genoemde mutatie;
 2. Begrotingswijziging nr. 9 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
 3. Begrotingswijziging nr. 10 (budgettair neutraal) vast te stellen.

Toelichting

Bij de voorbereidende besluitvorming over de 1e bestuursrapportage 2023 is duidelijk aan het licht gekomen dat er onjuiste bedragen en totalen vermeld zijn voor de jaren 2026 en 2027 ter hoogte van € 844.000.

Naam en handtekening van de indiener

J. Verheesen

AMENDEMENT

(ex artikel 147b Gemeentewet en artikel 28 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen, Lijst Samenwerking

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: Kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Besluit

tot de volgende wijziging op het onderhavige voorstel:

De Kadernota 2024 vast te stellen met dien verstande dat:

 1. Op bladzijde 24 het bedrag achter programma 10 algemene dekkingsmiddelen van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 3.642.292 (negatief) wordt gewijzigd in € 2.798.292 (negatief);
 2. op bladzijde 24 het bedrag achter programma 10 algemene dekkingsmiddelen het totaal van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 4.172.278 (negatief) wordt gewijzigd in € 3.328.278 (negatief);
 3. op bladzijde 24 het totaal van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 316.801 (negatief) wordt gewijzigd in € 527.199 (positief);
 4. op bladzijde 24 het totaal van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 341.406 (negatief) wordt gewijzigd in € 502.594 (positief);
 5. op bladzijde 25 het bedrag achter 1e bestuursrapportage 2023 van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 316.801 (negatief) wordt gewijzigd in € 527.199 (positief);
 6. op bladzijde 25 het bedrag achter 1e bestuursrapportage 2023 van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 341.406 (negatief) wordt gewijzigd in € 502.594 (positief);
 7. op bladzijde 25 het totaal van de jaarschijf 2026 ter grootte van € 0 wordt gewijzigd in € 844.000 (positief);
 8. op bladzijde 25 het totaal van de jaarschijf 2027 ter grootte van € 0 wordt gewijzigd in € 844.000 (positief);
 9. op bladzijde 25 het (nieuwe) tekort van € 844.000 te dekken uit het voorlopig rekeningsaldo ad € 2.2621.037;
 10. op bladzijde 25 het (nieuwe) tekort van € 844.000 te dekken uit de structureel aanwezige ruimte in de begroting de leidt tot de jaarlijkse rekeningoverschotten danwel uit de algemene reserve of reserve vermindering kapitaallasten.

Toelichting

Bij de voorbereidende besluitvorming over de 1e bestuursrapportage 2023 is duidelijk aan het licht gekomen dat er onjuiste bedragen en totalen vermeld zijn voor de jaren 2026 en 2027 ter hoogte van € 844.000. Deze onjuiste bedragen werken door in de kadernota 2024.

Naam en handtekening van de indiener

J. Verheesen, Lijst Samenwerking

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De financiële positie van de gemeente zeer goed te noemen is, mede door de vele jaren achter elkaar voorkomende rekeningoverschotten en de zeer goede reserve positie.
 • Een deel van de belastingopbrengsten achteraf niet nodig bleken om de begroting sluitend te maken.

Verzoekt het college:

Om bij het opstellen van de begroting 2024 geen OZB verhoging toe te passen

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De financiële positie van de gemeente zeer goed te noemen is, mede door de vele jaren achter elkaar voorkomende rekeningoverschotten en de zeer goede reserve positie.
 • Een deel van de belastingopbrengsten achteraf niet nodig bleken om de begroting sluitend te maken.

Verzoekt het college:

Om bij het opstellen van de begroting 2024 alle regelingen met een maximum van 120% van de bijstandsnorm dit maximum te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De financiële positie van de gemeente zeer goed te noemen is, mede door de vele jaren achter elkaar voorkomende rekeningoverschotten en de zeer goede reserve positie.
 • Een deel van de belastingopbrengsten achteraf niet nodig bleken om de begroting sluitend te maken.

Verzoekt het college:

Om bij het opstellen van de begroting 2024 de hondenbelasting af te schaffen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De financiële positie van de gemeente zeer goed te noemen is, mede door de vele jaren achter elkaar voorkomende rekeningoverschotten en de zeer goede reserve positie.
 • Een deel van de belastingopbrengsten achteraf niet nodig bleken om de begroting sluitend te maken.

Verzoekt het college:

Om bij het opstellen van de begroting 2024 de subsidies voor alle verenigingen te verhogen met 10%.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De financiële positie van de gemeente zeer goed te noemen is, mede door de vele jaren achter elkaar voorkomende rekeningoverschotten en de zeer goede reserve positie.
 • Een deel van de belastingopbrengsten achteraf niet nodig bleken om de begroting sluitend te maken.

Verzoekt het college:

Om bij het opstellen van de begroting 2024 gelden te reserveren voor controle op de leges voor huisvesting arbeidsmigranten

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De basisschool op de Slek na het schooljaar 2023/2024 haar deuren sluit.
 • De basisschool mede met extra geld een gemeenschapsvoorziening heeft gekregen.

Verzoekt het college:

In overleg te treden met alle betrokken partijen om het schoolgebouw t.b.v. het verenigingsleven op de Slek te behouden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jo Verheesen

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 11

Onderwerp: kadernota 2024

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024

Overwegende dat:

 • De pinautomaat aan de Clarastraat te Peij voor een gevoel van onveiligheid zorgt
 • De huidige locatie van de pinautomaat zorgt voor verkeersonveilige situaties

Verzoekt het college:

In overleg te treden met alle betrokken partijen om de pinautomaat te verplaatsen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jo Verheesen, Lijst Samenwerking.

MOTIE

(ex artikel 29 Reglement van Orde)

Naam indiener: Jos Wackers

Raadsvergadering: 4 juli 2023

Nr. agendapunt: 10-11

Onderwerp: kadernota 2024 en

1e bestuursrapportage 2023

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Gehoord de beraadslagingen over kadernota 2024 en de 1ebestuursrapportage 2023

Overwegende dat:

 • Op basis van verkregen informatie vanuit de gemeente zelf, eigen onderzoek en via diverse belangenorganisatie met betrekking tot het onderwerp windenergie binnen onze gemeente, het volstrekt onverantwoord en onnodig is verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een windpark binnen onze gemeente;

Verzoekt het college:

Alle voorgenomen inspanningen op het gebied van het mogelijk realiseren van een windpark binnen onze gemeente met onmiddellijke ingang te staken en alle inzet en reeds bestemde middelen aan te wenden voor onderzoek naar passende alternatieve oplossingen ten behoeve van de noodzakelijke energietransitie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Indiener,

Jos Wackers, Lijst Samenwerking.