Agenda ALV 14 maart 2024

In Agenda vergaderingen door Redactie

Agenda algemene Ledenvergadering 12 juli 2023
Agenda: Algemene ledenvergadering Lijst Samenwerking
Vergadering ALV d.d.: 14 maart 2024 19:30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ’t Patronaat Sint Joost

 1. Opening en mededelingen
 • vaststellen agenda
 1. Notulen ALV 12 juli 2023 (vast te stellen) bijlage 1
 2. Inhoudelijk verslag 2023 door de secretaris (mondeling)
 3. Financieel verslag 2023 door de penningmeester (mondeling)
 4. Begrotingen 2024 en 2025 (mondeling)
 5. Benoemen kascontrolecommissie 2024
 • 1 lid nieuw benoemen
 1. Verkiezing bestuursleden
 • John Suilen en Wil Nelissen zijn statutair aftredend en herkiesbaar
 • Ieder lid kan zich, uiterlijk 9 maart 2024, bij de secretaris laten voordragen als kandidaat. Dit kan via mailaccount info@lijstsamenwerking.nl. De voordracht moet ondersteund worden door minimaal vijf leden.
 1. Blik op de toekomst
 2. Rondvraag
 3. Sluiting en gezellige nazit met borrel